Lõpetatud projektide arhiiv

The Unsung Hero Dialogues - Promoting Solidarity and Diversity through Awareness and Policy Reform

Aeg: 2020 - 2021

Projekti eesmärgiks on aidata kaasa Euroopa kolmanda sektori organisatsioonide võimekuse tõstmisele. Kahe aasta jooksul kogutakse paljudelt Euroopa mittetulundusühingutelt mitmekesiseid andmeid nende töötamise tingimuste kohta. Analüüsitud tulemuste põhjal koostatakse soovitused, mis esitatakse nii riikide valitsustele kui rahvusvahelistele organisatsioonidele. Projekti kestel korraldatakase kohalikke ning rahvusvahelisi teabepäevi. Projektis osalevad organisatsioonid Saksamaalt, Itaaliast, Eestist, Kreekast, Rumeeniast ja Portugalist, ning seda rahastab EL "Europe for Citizens" programm. Projekti juhtpatner on organisatsioon CULTURE GOES EUROPE (CGE)- SOZIOKULTURELLE INITIATIVE ERFURT E. Projekti kohta saab rohkem teavet Facebook'i kontolt

Ühiskonnaõpetuse aine arendamine

Aeg: 2019

Jaan Tõnissoni Instituut on tegelenud Eestis ühiskonnaõpetuse aine väljakujundamise ja edasiarendamisega riigi taasiseseisvumisest alates. Käesolevaks ajaks on muutunud ilmseks selle aine kardinaalse muutmise vajadus. 2019. aasta jooksul analüüsb kodanikuhariduse keskus riiklikus õppekavas paikeva ühiskonnaõpetuse ainekava täitmise seniseid praktikaid ning töötab koostöös Eesti ja välisriikide partneritega välja soovitused edumeelsetele õpetajatele aineõpetuse kaasasjastamiseks.

Gruusia maapiirkondade majandusarengu toetamine

Aeg: 2018 - 2019

Käimasoleva projekti üldeesmärgiks on vähendada Gruusia erinevate piirkondade vahelist sotsiaalmajanduslikku ebavõrdsust ja suurendada sotsiaalmajanduslikku heaolu sihtpiirkondades: Selleks suurendatakse Kahheetia, Javakheti ja Adžaaria turismipotentsiaali ärakasutamist, töötades välja piirkondi hõlmavad / piirkonnaülesed turismitooted- ja marsruudid (sh spetsiifilistes turismivaldkondades) ja tõstes piirkondade turismiettevõtjate valdkondlikku võimekust ja suutlikkust.

Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest. 

 

Curriculum Reform for Promoting Civic Education and Democratic Principles in Israel and in Georgia (CURE)

Aeg: 2016-2020

Jaan Tõnissoni Instituudi Kodanikuhariduse keskus osaleb nelja-aastases (2016 –2020) Erasmus+ projektis Projekti eesmärgiks on edendada kodanikuharidust Iisreaeli ja Gruusia kõrgkoolides, töötadas selleks välja vastava programmi koos õppematerjali ning koolituspakettidega. Iisraeli ja Gruusia kõrgkoolides asutatakse kodanikuhariduse keskused/klubid. CURE-s osaleb kokku 18 partnerit Iisraelist, Gruusiast, Eestist, Austriast, Poolast ja Inglismaalt.

STEPS - Survival toolkit for EDC in Postfactual Societies

Aeg: 2017 - 2019

Erasmus+ kaks aastat kestvas mobiilsusprojektis STEPS (2017-1-DE-KA105-015114) osales 15 partnerorganisatsiooni erinevatest Euroopa riikidest. Projekti käigus toimuvatel kohtumistel ja seminaridel arutati nn tõejärgse ühiskonna loomust, ja seda, kuidas demokraatliku kodakondsuse hariduse (EDC) abil toetada inimeste toimetulekut uuenenud oludes. Lisaks aruteludele ja analüüsidele koostati ka hariduslikke materjale, ning korraldatakse nende levitamiseks ja tutvustamiseks koolitusi. Projekti käivitusseminar toimus 2017 aasta juunis Berliinis. Järgmised kohtumised toimusid Hispaanias ja Kreekas. Projekti tulemusel valmis 2018. aastal publikatsioon "Survival Tolkit for EDC in Post-factual Societies". 

Jaan Tõnissoni Instituudi ajaloo ülevaate koostamine

Aeg: 2018

Jaan Tõnissoni Instituut koondas 2018. aastal oma senise ajaloo raamatuks. Raamat anti välja institudi nimeandja Jaan Tõnissoni 150. sünniaastapäeva puhul. 256-leheküljelises raamatus antakse ülevaade 17. aprillil 1991 asutatud Eesti vanima järjepidevalt tegutseva mittetulnudusühingu tegevusest kuni väljaandmisaasta suveni. Raamat sisaldab illustratsioone, dokumente, andmetabeleid.

Kodanike Euroopa projekt "Shaping and debating the future of EU"

Aeg: 2015-2016

Projekti eesmärgiks on algatada rohujuure tasandil debatt Euroopa Liidu tuleviku üle erinevatel otsustustasanditel, kaasates riigi- ja omavalitsusametnikke, noori, ettevõtjaid, vanemaid inimesi ning sotsiaalselt ebavõrdses olukorras või tavaliselt vähem kaasatud inimesi. 

Projekti põhiküsimuseks on “Kas EL peaks liikuma ühtse riigi suunas või jääma erinevate riikide liiduks?”. Ühes või teises suunas liikumine loob omakorda aluse järgmistele olulistele küsimustele – milliseks peaksid tulevikus muutuma liikmesriikide põhiseadused, maksusüsteem, kaitsekulutused, sotsiaalabi, välispoliitika? 

Projektis osalevad Euroopa Liidu uued ja uuemad liikmed (Eesti, Läti, Horvaatia) ning kandidaatriik Bosnia-Hertsegoviina. Selle abil on esindatud erinevad lähenemised ja lähtekohad EL tulevikuküsimustele.

Projekti partnerid: Solis Tuvak (Läti), Europski Edukacijski forum (Horvaatia), Foreign Policy Initiative- BiH (Bosnia Hertsogovina).

 

Eurointegratsiooniprotsessi toetamine Gruusia vähemusrahvuste piirkondades Kvemo-Kartlis ja Samtskhe-Javakhetis ning Adžaaria autonoomses vabariigis 

Aeg: 2014-2015  
Projekti eesmärk on tõsta Georgia suurimate vähemusgruppide armeenlaste ja aserite ning Adžaaria autonoomse vabariigi elanike teadlikkust Euroopa Liidust, integratsiooniprotsessidest ja Euroopa Liidu rollist Georgias; kasvatades seeläbi kodanikuaktiivsust ühiskonnaelus, poliitikate kujundamisel ja otsuste langetamisel. Teadlikkuse kasv Euroopa kohta on nii Georgia sise- kui välispoliitilisi ja teisi ühiskondlikke suunitlusi silmas pidades märkimisväärse tähtsusega. Projekti abil arendatakse ja võimestatakse Georgias elava armeenia ja aseri vähemust ning Adžaaria autonoomse vabariigi elanikke osalema Georgia sise- ja välispoliitilises, ühiskondlikus, majanduslikus ja kultuurielus ning aidatakse tagada nende võrdsed võimalused nende kodaniku-, poliitiliste, majanduslike ja sotsiaalsete õiguste tagamisel.
Partnerid: GFSIS, NGO Borjghali
Projekti rahastas Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Keskkonnahariduse edendamine ja kogemuste vahetamine Senegalis
Aasta: 2014-2105
Projekti eesmärk on Senegali pealinna Dakari elanikkonna teadlikkuse kasv keskkonnahoiust ja -kaitsest. 
Partnerid: Eesti Välisministeerium ja Senegalese American Bilingual School

Projekti rahastas Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

 

“Through Youth Cooperation Towards More Sustainable Societies”
Aasta: 2014
Eesti – Läti programmi poolt finantseeritud projekti eesmärgiks on naaberriikide Eesti ja Läti koolinoorte vahelise koostöö süvendamine ühise keskkonnaalaste probleemide uurimise ning neile lahendusteede kavandamise käigus.
Partner: “Radošas Initiativas Centrs” (Läti)

Georgia armeenia ja aseri vähemuste Georgia ühiskonda integreerumisele kaasaaitamine 
Aasta: 2013 – 2014
Projekti eesmärk on Georgia armeenlaste ja aserite kasvanud kodanikuaktiivsus läbi aktiivse osalemise Georgia ühiskonnaelus, poliitika kujundamisel ja otsuste tegemisel, eriti maaelu arendamise ja regionaalarengu küsimustes. 
Projekti rahastas Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Põhja- ja Baltimaade täiskasvanuhariduse alase koostööprogrammi Nordplus Adult projekt “Uued ja vanad demokraatiad”
Aasta: 2012 – 2014
Projekti eesmärgiks on õppida demokraatiat ja vahetada kogemusi vanade ja uute demokraatiate vahel. 
Partnerid: Folkevirke (Taani), Sveio Municipality (Norra), Druskinikai Education Centre (Leedu), vabaühendus “Radošas Initiativas Centrs” (Läti).

Euroopa Komisjoni TEMPUS projekt “DOIT – Development of an International Model for Curricular Reform in Multicultural Education and Cultural Diversity Training”
Aasta: 2012 – 2015
Projekti eesmärgiks on Iisraeli ja Gruusia kõrgkoolide haridustaseme tõstmine. Selleks töötatakse välja Iisraeli ja Gruusia kõrgkoolide jaoks Euroopa partnerite kaasabil multikultuurse hariduse õppekava.
Partnerid: 17 ülikooli ja 3 vabaühendust Iisraelist, Gruusiast ja Euroopast.

Grundtvigi Elukestva õppe programmi projekt „Muudatuste teostaja maapiirkondade kodakondsuses – Kvalifikatsiooni programm Euroopa maapiirkondade elanikkonnale“
Aasta: 2012 – 2015
Projekti eesmärgiks on kontseptsiooni kavandamine kursuse jaoks, mida saaks rakendada erineva kultuurilise ja poliitilise taustaga Euroopa riikide maapiirkondades elavate inimeste ühiskondliku teadlikuse ja aktiivsuse tõstmiseks.
Partnerid: Forum for international planning and development (finep), Agora CE o.p.s., Academy Rural Areas Baden-Württemberg (Saksamaa), Místní akční skupina Broumovsko+ (Tšehhi), Balkan Assist Association (Bulgaaria), Monte, ACE (Portugal), Jaan Tõnissoni Instituut (Eesti). "Üldtutvustus", "Bulgaaria õppekava", "Bulgaaria kokkuvõte", "Tšehhi õppekava", "Saksa õppekava", "Saksa kokkuvõte", "Projekti tulem".

Projekti koduleht-www.quapro.eu

Euroopa Komisjoni õigusküsimuste peadirektoriaadi finantseeritud projekt „Õhtu ombudsmaniga“
Aasta: 2012 – 2014
Haridus- ja kultuurialane projekt, mille eemärgiks on tõsta ühiskonna õigusteadlikkust ning parandada inimeste oskusi õiguslike olukordade ning õigussuhete hindamisel ja analüüsimisel ning oma õiguskäitumise efektiivsuse tõstmisel.

Partnerid: The Civic Education Center at Masaryk University (Tšehhi), The University of Ljubljana (Sloveenia), The Center of Civic Education (Poola), Romanian Society for Lifelong Learning (Rumeenia).

Kodanike Euroopa projekt "Shaping and debating the future of EU"

Aeg: 2015-2016

Projekti eesmärgiks on algatada rohujuure tasandil debatt Euroopa Liidu tuleviku üle erinevatel otsustustasanditel, kaasates riigi- ja omavalitsusametnikke, noori, ettevõtjaid, vanemaid inimesi ning sotsiaalselt ebavõrdses olukorras või tavaliselt vähem kaasatud inimesi. 

Projekti põhiküsimuseks on “Kas EL peaks liikuma ühtse riigi suunas või jääma erinevate riikide liiduks?”. Ühes või teises suunas liikumine loob omakorda aluse järgmistele olulistele küsimustele – milliseks peaksid tulevikus muutuma liikmesriikide põhiseadused, maksusüsteem, kaitsekulutused, sotsiaalabi, välispoliitika? 

Projektis osalevad Euroopa Liidu uued ja uuemad liikmed (Eesti, Läti, Horvaatia) ning kandidaatriik Bosnia-Hertsegoviina. Selle abil on esindatud erinevad lähenemised ja lähtekohad EL tulevikuküsimustele.

Projekti partnerid: Solis Tuvak (Läti), Europski Edukacijski forum (Horvaatia), Foreign Policy Initiative- BiH (Bosnia Hertsogovina).

Eurointegratsiooniprotsessi toetamine Gruusia vähemusrahvuste piirkondades Kvemo-Kartlis ja Samtskhe-Javakhetis ning Adžaaria autonoomses vabariigis 

Aeg: 2014-2015  
Projekti eesmärk on tõsta Georgia suurimate vähemusgruppide armeenlaste ja aserite ning Adžaaria autonoomse vabariigi elanike teadlikkust Euroopa Liidust, integratsiooniprotsessidest ja Euroopa Liidu rollist Georgias; kasvatades seeläbi kodanikuaktiivsust ühiskonnaelus, poliitikate kujundamisel ja otsuste langetamisel. Teadlikkuse kasv Euroopa kohta on nii Georgia sise- kui välispoliitilisi ja teisi ühiskondlikke suunitlusi silmas pidades märkimisväärse tähtsusega. Projekti abil arendatakse ja võimestatakse Georgias elava armeenia ja aseri vähemust ning Adžaaria autonoomse vabariigi elanikke osalema Georgia sise- ja välispoliitilises, ühiskondlikus, majanduslikus ja kultuurielus ning aidatakse tagada nende võrdsed võimalused nende kodaniku-, poliitiliste, majanduslike ja sotsiaalsete õiguste tagamisel.
Partnerid: GFSIS, NGO Borjghali
Projekti rahastas Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Keskkonnahariduse edendamine ja kogemuste vahetamine Senegalis
Aasta: 2014-2105
Projekti eesmärk on Senegali pealinna Dakari elanikkonna teadlikkuse kasv keskkonnahoiust ja -kaitsest. 
Partnerid: Eesti Välisministeerium ja Senegalese American Bilingual School.

Projekti rahastas Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

“Through Youth Cooperation Towards More Sustainable Societies”
Aasta: 2014
Eesti – Läti programmi poolt finantseeritud projekti eesmärgiks on naaberriikide Eesti ja Läti koolinoorte vahelise koostöö süvendamine ühise keskkonnaalaste probleemide uurimise ning neile lahendusteede kavandamise käigus.
Partner: “Radošas Initiativas Centrs” (Läti)

Georgia armeenia ja aseri vähemuste Georgia ühiskonda integreerumisele kaasaaitamine 
Aasta: 2013 – 2014
Projekti eesmärk on Georgia armeenlaste ja aserite kasvanud kodanikuaktiivsus läbi aktiivse osalemise Georgia ühiskonnaelus, poliitika kujundamisel ja otsuste tegemisel, eriti maaelu arendamise ja regionaalarengu küsimustes. 
Projekti rahastas Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Põhja- ja Baltimaade täiskasvanuhariduse alase koostööprogrammi Nordplus Adult projekt “Uued ja vanad demokraatiad”
Aasta: 2012 – 2014
Projekti eesmärgiks on õppida demokraatiat ja vahetada kogemusi vanade ja uute demokraatiate vahel. 
Partnerid: Folkevirke (Taani), Sveio Municipality (Norra), Druskinikai Education Centre (Leedu), vabaühendus “Radošas Initiativas Centrs” (Läti).

Euroopa Komisjoni TEMPUS projekt “DOIT – Development of an International Model for Curricular Reform in Multicultural Education and Cultural Diversity Training”
Aasta: 2012 – 2015
Projekti eesmärgiks on Iisraeli ja Gruusia kõrgkoolide haridustaseme tõstmine. Selleks töötatakse välja Iisraeli ja Gruusia kõrgkoolide jaoks Euroopa partnerite kaasabil multikultuurse hariduse õppekava.
Partnerid: 17 ülikooli ja 3 vabaühendust Iisraelist, Gruusiast ja Euroopast.

Grundtvigi Elukestva õppe programmi projekt „Muudatuste teostaja maapiirkondade kodakondsuses – Kvalifikatsiooni programm Euroopa maapiirkondade elanikkonnale“
Aasta: 2012 – 2015
Projekti eesmärgiks on kontseptsiooni kavandamine kursuse jaoks, mida saaks rakendada erineva kultuurilise ja poliitilise taustaga Euroopa riikide maapiirkondades elavate inimeste ühiskondliku teadlikuse ja aktiivsuse tõstmiseks.
Partnerid: Forum for international planning and development (finep), Agora CE o.p.s., Academy Rural Areas Baden-Württemberg (Saksamaa), Místní akční skupina Broumovsko+ (Tšehhi), Balkan Assist Association (Bulgaaria), Monte, ACE (Portugal), Jaan Tõnissoni Instituut (Eesti). "Üldtutvustus", "Bulgaaria õppekava", "Bulgaaria kokkuvõte", "Tšehhi õppekava", "Saksa õppekava", "Saksa kokkuvõte", "Projekti tulem".

Projekti koduleht-www.quapro.eu

Euroopa Komisjoni õigusküsimuste peadirektoriaadi finantseeritud projekt „Õhtu ombudsmaniga“
Aasta: 2012 – 2014
Haridus- ja kultuurialane projekt, mille eemärgiks on tõsta ühiskonna õigusteadlikkust ning parandada inimeste oskusi õiguslike olukordade ning õigussuhete hindamisel ja analüüsimisel ning oma õiguskäitumise efektiivsuse tõstmisel.
Partnerid: The Civic Education Center at Masaryk University (Tšehhi), The University of Ljubljana (Sloveenia), The Center of Civic Education (Poola), Romanian Society for Lifelong Learning (Rumeenia).

Samtskhe-Javakheti piirkonna põllumajandustootjate võimekuse suurendamine ning tootjaühistute väljaarendamine
Teostamise aeg: august 2014
Projekti eesmärk on toetada kohalike tootjate ettevalmistusi Euroopa Liidu naabruspoliitika põllumajanduse ja maaelu programmi (ENPARD) tegevuste jaoks.
Partnerid: Eesti saatkond Georgias, NGO Regional and Local Government Development Institute, Eesti Talupidajate Keskliit, Eesti Maaülikool

Projekti rahastas Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Georgia armeenia vähemuse Georgia ühiskonda integreerumisele kaasaaitamine
Aasta: 2012 – 2013
Projekti eesmärk on Georgia armeenlaste kasvanud kodanikuaktiivsus läbi aktiivse osalemise Georgia ühiskonnaelus, poliitika kujundamisel ja otsuste tegemisel. Projekti raames luuakse eeldused Georgia armeenlaste kodanikuühenduste moodustamiseks riigi ja kohaliku võimutasandiga läbirääkimiste pidamiseks ja poliitikate mõjutamiseks.
Partner: Eesti välisministeerium
Tulem: Projekti raport (vene keeles)

Projekti rahastas Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

REKRY - AMARE
Aasta: 2010–2013
Valdkond: Ühiskonnaõpetus, integratsioon, elukestev õpe
Partner: Helsingi Ülikool
Trükis/tulem: Projekti lõppdokument

VOICE
Aasta: 2011–2012
Valdkond: Ühiskonnaõpetus 16-18 aastastele õpilastele
Partnerid: Juhtpartner Leibnizi Ülikool Hannoveris (Saksamaa), partnerid, Viini Demokraatia Keskus (Austria), Kodaniku Hariduse Keskus (Sloveenia), Maribori Trgovski Üldhariduskool (Sloveenia), Seltšuki Ülikool (Konya, Türgi), Konya provintsi Haridusamet (Türgi), Boltzmanni Inimõiguste Instituut (Austria), Tallinna Inglise Kolledž (Eesti)
Tulem: probleemõppe alane õppematerjal

Ida-Virumaa kodanikuühenduste koostöö arendamine
Aasta: 2011–2012
Valdkond: Kodanikuharidus
Toetaja: Kodanikuühiskonna Sihtasutus

Eesti-Afganistani sõpruskoolid
Aasta: 2009—2012
Valdkond: Haridus
Partnerid: Swedish Committee for Afghanistan (Rootsi), Afghan Connection (Inglismaa), People in Peril (Slovakkia)

Kodanikuühiskond ja kodanikuharidus
Aasta: 2010–2011
Valdkond: Kodanikuharidus
Partner: Haridus- ja Teaduministeerium
Projekti toetaja: Hasartmängumaksu Nõukogu

Ida-Virumaa kodanikuühenduste koostöö arendamine erinevate rahvuste kogukondade lähendamiseks
Aasta: 2010–2011
Valdkond: Kodanikuühiskonna arendamine ja integratsioon
Projekti toetaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK)

Noorte väärtushinnangute alane küsitlus
Aasta: 2010–2011
Valdkond: Integratsioon, ühiskonnaõpetus
Partnerid: Haridus- ja Teadusministeerium
Trükis/tulem: Noorte väärtushinnangute alase küsitluse kokkuvõte (esitatud 28.02.2011 Haridus- ja Teadusministeeriumile)

Demokraatia aluste ("Foundations of Democracy") uue õppematerjali väljatöötamine
Aasta: 2010–2011
Valdkond: Ühiskonnaõpetus
Partnerid: Civic Education Centre (Calabasas, USA)
Trükis/tulem: Õppetund küberkiusamisest

Gümnaasiumi valikaine õpiku “Inimene ja õigus” sisu ekspertiis ja uue metoodilise mudeli välja töötamine
Aasta: 2010
Valdkond: Ühiskonnaõpetus, õigus
Partner: Haridus- ja Teadusministeerium
Trükis/tulem: ekspertiisi- ja soovituste dokument

XXI sajandi alguse Balti riikide noorte Euroopa-identiteedi kujunemine
Aasta: 2010
Valdkond: Ühiskonnaõpetus
Partnerid: London Metropolitan University
Trükis/tulem: väljavõte ulatuslikumast uurigust Border Crossings, Moving Borders: Young peoples’ constructions of identities in the Baltic countries in the early 21st Century


Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed seminar-nõupidamine
Aasta: 2010
Valdkond: Ühiskonnaõpetus
Partnerid: Integratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed

Euroopa Liidu alane aktiivõppemeetodite kogumik gümnaasiumile
Aasta: 2009–2010
Valdkond: Ühiskonnaõpetus, ajalugu
Partnerid: Konrad Adenaueri Fond

Projektõppe meetodi "Kodanik" propageerimine Eesti üldhariduskoolile
Aasta: 2007–2010
Valdkond: Ühiskonnaõpetus
Partnerid: Civic Education Centre (Calabasas, USA) Indiana Ülikool (USA)

Arutlemine demokraatias (Deliberation in Democracy - DID)
Aasta: 2005–2010
Valdkond: Ühiskonnaõpetus
Partnerid: Constitutional Rights Foundation (CRF) - USA
Trükis/tulem: Tõlgitud ja läbi viidud diskussioonitunnid (leitavad leheküljelt www.deliberating.org lingi "lessons" alt ja ka siit: "Liikumisvabadus", "Koduvägivald", " Taaskasutus"

Kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalised üritused ning materjalid
Aasta: 2009
Valdkond: Ühiskonnaõpetus
Partnerid: Integratsiooni Sihtasutus, Rakvere Gümnaasium, Rakvere Vene Gümnaasium.
Trükis/tulem: Juhis analoogsete noorteürituste ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks. Üle antud Integratsiooni Sihtasutusele Meie Inimesed (NB! 12,2MB): Aktiivsete tegutsemisvormide pakett 
Virumaa Teatajas ilmunud artikkel

Rahvusvaheline UNESCO poolt finantseeritud noorte väärtushinnangute uuring
Aasta: 2009
Valdkond: Ühiskonnaõpetus
Partnerid:Center for Social Studies and International Education, Indiana University (USA), Izglītības attīstības centrs (Läti), Helsinkin Yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia (Soome).
Trükis/tulem: Erinevate kultuuride tundmaõppimisele kaasa aitamine ning võrdsete võimaluste tagamine õpi- ja sotsiaalsete oskuste omandamisel rahvusvahelises koostöös

Tarbijahariduse õppematerjal gümnaasiumile ja täiskasvanuharidusele
Aasta: 2008
Valdkond: Ühiskonnaõpetus, tarbijaharidus
Partnerid: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Riigi Tarbijakaitseamet
Trükis/tulem: Tarbijahariduse gümnaasiumiastme ning täiskasvanuhariduse õpik (10,7 MB - allalaadimine VÕTAB AEGA!), õpetajaraamat (844 kb) ning õppekava (72 kb)

Teabematerjal "Asüülitaotlejad (varjupaigataotlejad) ja pagulased Eestis"
Aasta: 2008
Valdkond: Integratsioon, ühiskonnaõpetus
Projekti toetaja: EL Sotsiaalfondi programm EQUAL
Trükis/tulem: Kogumik "Põgenikust pagulaseks. Õpiabi"

Projekt "Rahvusvahelise kaitse saanud isikute integreerimine Eesti ühiskonda"
Aasta: 2007–2008
Valdkond: Integratsioon
Projekti toetajad: European Refugee Fund ja Siseministeerium

Varjupaigataotlejate ja rahvusvahelise kaitse saanud isikute integratsiooni omavalitsustasandi mudeli aluste väljatöötamine ja katseline käivitamine
Aasta: 2007–2008
Valdkond: Integratsioon
Projekti toetajad: European Refugee Fund ja Siseministeerium

Uurimistöö "Tagasipöördumine"
Aasta: 2006
Autorid: Kristi Toodo ja Kirsti Kajak

Eesti kodakondsust mitte-omavate isikute ühiskonda integreerumise toetamine
Aasta: 2005–2006
Valdkond: Kodanikuharidus
Partnerid: Integratsiooni Sihtasutus, Bradley Dunbar Association (BDA) Estonia
Trükis/tulem: koolitusürituste õppekavad, koolitusmaterjalid, sõnastik, infomaterjalid 

Maatarbijate teavitamine (Empovering Rural Consumers - EmRuCo)
Aasta: 2004–2007
Valdkond: Kodanikuharidus/tarbijaharidus
Partnerid: Latvian Association of the Teachers of Practical Subjects, Vienna State College of Education
Trükis/tulem:
1) Käsiraamatu "Empowering Consumers" (compiled under GRUNDTVIG 1 programmi - CEA Consumer Education for Adults) tõlge eesti keelde,
2) Eesti, Läti ja Austria maatarbijate võrdlusuuring

Tarbijakodakondsuse koostöövõrgustik (CCN)
Aasta: 2003–2006
Valdkond: Tarbijaharidus
Partnerid: Hedmarki Ülikool (Norra), EL Socratese Programm

Projekti “Demokraatia alused” (“Foundations of Democracy”) tutvustamine Eesti üldhariduskoolile
Aasta: 2005–2006
Valdkond: Ühiskonnaõpetus
Partnerid: Civic Education Centre (Calabasas, USA), Indiana Ülikool (USA)
Trükis/tulem: Koolitusmaterjalide tööversioonide tõlge

Projekti “Demokraatia alused” (“Foundations of Democracy”) ettevalmistus tutvustamiseks eesti üldhariduskoolile
Aasta: 2004–2007
Valdkond: Ühiskonnaõpetus
Partnerid: Civic Education Centre (Calabasas, USA), Indiana Ülikool (USA)
Trükis/tulem: Koolitusmaterjalide tööversioonide tõlge

Riigi tundmise edendamine vene õppekeelega koolide õpilaste hulgas
Aasta: 2004–2005
Valdkond: Ühiskonnaõpetus
Partnerid: EU PHARE program, Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus (MEIS)
Trükis/tulem: Projekti materjalide kogumik.

Holokausti-alane seminar ajalooõpetajatele
Aasta: 2004
Valdkond: Ajalugu
Partnerid: Rahvusvaheline organisatsioon “Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Rememberance and Research”; Rootsi organisastioon “Levande Historia”, Iisraeli Yad Vashem keskus,
Eesti Ajalooõpetajate Selts, E. V. Haridus- ja Teadusministeerium.
Trükis/tulem: Seminari materjale sisaldav metoodiline kogumik

Projekt “Tarbijaharidus Balti riikides“ (2. faas)
Aasta: 2004
Valdkond: Tarbijaharidus
Partnerid: Consumer Council of Norway (Norra Tarbijakaitse Amet)
Trükis/tulem: “Abimaterjal tarbijahariduse edendamiseks Balti riikide üldhariduskoolis”

Projektõppe meetodi "Kodanik" propageerimine Eesti üldhariduskoolile
Aasta: 2003–2006
Valdkond: Ühiskonnaõpetus
Partnerid: Civic Education Centre (Calabasas, USA)
Indiana Ülikool (USA)
Trükis/tulem: Projekt "Kodanik" õpilaseraamat täiendav trükk, Projekt "Kodanik" õpetajaraamat täiendav trükk

Projektõppe meetodi "Kodanik" adapteerimine eesti üldhariduskoolile
Aasta: 2002–2003
Valdkond: Ühiskonnaõpetus
Partnerid: Civic Education Centre (Calabasas, USA)
Indiana Ülikool (USA)
Trükis/tulem: Projekti "Kodanik" õpilaseraamat, Projekti "Kodanik" õpetajaraamat

Demokraatiahariduse vahetusprogramm DEEP
Aasta: 2002–2003
Valdkond: Ühiskonnaõpetus
Partnerid: Konsortsium DEEP (USA)
Trükis/tulem: Kuidas riigieksamiga toime tulla? Harjutusvara eksamiks valmistujale
 
Tarbijaharidus Eesti üldhariduse sisus
Aasta: 2001–2003
Valdkond: Tarbijaharidus
Partnerid: Hedmarki Ülikool (Norra), Eesti Tarbijakaitse Amet, EL Socratese Programm
Trükis/tulem: Näidistunnid tarbijaharidusest

Balti koostöö kodanikuõpetuses
Aasta: 1995, 2002–2003
Valdkond: Ühiskonnaõpetus
Partnerid: AEF
Trükis/tulem: Seni toimunud 5 rahvusvahelist nõupidamist

UNESCO initsiatiiv "Haridus kõigile" Eesti rahvusliku tegevuskava koostamine
Aasta: 2002
Valdkond: Hariduspoliitika
Partnerid: E.V. Haridusministeerium
Trükis/tulem: UNESCO initsiatiiv "Haridus kõigile" Eesti rahvuslik tegevuskava

Poliitikate analüüsimine ja mõjutamine
Aasta: 2002
Valdkond: Hariduspoliitika
Partnerid: Balti-Ameerika Partnerlusprogramm
Trükis/tulem: Dokument "Ühiskonnaõpetuse õppeaine rolli tähtsustamine Eesti riiklikus õppekavas"

Tallinna ühiskonnaõpetuse õpetajate koolitustsükkel
Aasta: 2001– 2002
Valdkond: Ühiskonnaõpetus
Partnerid: Tallinna Linna Haridusamet
Trükis/tulem: 10 koolitusseminari

USA ühiskonnaõpetuse rahvusliku standardi tõlkimine eesti keelde
Aasta: 2001–2002
Valdkond: Ühiskonnaõpetus
Partnerid: Civic Education Centre (Calabasas, USA)
Indiana Ülikool (USA)
Trükis/tulem: "USA ühiskonnaõpetuse rahvuslik standard" - tõlge eesti keelde

Ühiskonnaõpetuse koolitusmudel Tallinna ühiskonnaõpetuse õpetajatele
Aasta: 2001
Valdkond: Ühiskonnaõpetus
Partnerid: Tallinna Linna Haridusamet
Trükis/tulem: Koolitusmudel

Mitmekultuuriline kool
Aasta: 2000–2001
Valdkond: Integratsioon
Partnerid: TÜ Eurokolledzh, PHARE
Trükis/tulem: Koolituskontseptsioon "Kultuuridevaheline kommunikatsioon koolis ja ühiskonnas". Mitmekultuuriline maailm pedagoogilisest perspektiivist - Õppevahend kõrgkoolidele

Eesti ühiskonnaõpetuse õpetajate kaadri uuring
Aasta: 2000–2001
Valdkond: Ühiskonnaõpetus
Partnerid: Indiana Ülikool (USA)
Trükis/tulem: Eesti ühiskonnaõpetuse õpetajate kaadri uuringu koondandmestik (näide koondandmestiku tabelitest).

Kontseptuaalsed muudatused inimese- ja kodanikuõpetuse ainekavas
Aasta: 2000
Valdkond: Ühiskonnaõpetus
Partnerid: Haridusministeerium, TÜ Pedagoogika osakond
Trükis/tulem: Ühiskonnaõpetuse uuendatud ainekava riiklikus õppekavas, Ettepanekud ühiskonnaõpetuse ainekava muutmiseks

Street Law
Aasta: 1999–2000
Valdkond: Ühiskonnaõpetus
Partnerid: AEF, Street Law Incorporated (USA)
Trükis/tulem: "Inimene ja Õigus" valikaine õpik "Inimene ja Õigus" õpetaja käsiraamat, Valikõppeainekursuse "Inimene ja õigus" reklaam trükis

Projekt "Õigusteabe põhivara"
Aasta: 1999
Valdkond: Ühiskonnaõpetus
Partnerid: AEF, Constitutional and Legislative Policy Institute (COLPI) (Ungari)
Trükis/tulem: "Riigikogu valimised", "Tarbijakaitse"

Projekt "Inimõiguste õpetamise tugiprogramm üldhariduskoolis"
Aasta: 1998
Valdkond: Inimõigused
Partnerid: AEF
Trükis/tulem: "Inimõiguste õpetamine põhikoolis. Õpetaja käsiraamat" (tõlge vene keelde)

Projekt "Eesti haridus: praktilised küsimused ja tulevikuteed"
Aasta: 1998
Valdkond: Integratsioon
Partnerid: Rahvussuhete Fond Hollandis, OSCE Missioon Eestis
Trükis/tulem: Rahvusvaheline konverents

Abimaterjal Eesti kodakondsuse taotlejatele
Aasta: 1997–1998
Valdkond: Integratsioon
Partnerid: Rahvussuhete Fond Hollandis
Trükis/tulem: "Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse eksam" (eesti ja vene keeles), "Abiks Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami sooritajale" (eesti ja vene keeles), "Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse eksam" (eesti ja vene keeles. Parandatud ja täiendatud trükk), "Abiks Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami sooritajale" (eesti ja vene keeles. Parandatud ja täiendatud trükk)

Projekt "Integratsioon Eesti hariduse kaudu"
Aasta: 1997–1998
Valdkond: Integratsioon
Partnerid: AEF, Belgia Kuningas Baudouini Fond
Trükis/tulem: Koolitusseminarid vene koolide õppealajuhatajatele

Projekt "Piibel ja luterlus" - seminar humanitaarainete õpetajatele
Aasta: 1997
Valdkond: Ajalugu
Partnerid: Osalejate osalustasu
Trükis/tulem: Koolitusseminarid

Projekt "Haridus demokraatias, demokraatia hariduses"
Aasta: 1997
Valdkond: Hariduspoliitika
Partnerid: Omafinantseering
Trükis/tulem: Konverents

Projekt "Haridus, kultuur ja kohalik omavalitsus"
Aasta: 1997
Valdkond: Hariduspoliitika
Partnerid: PHARE
Trükis/tulem: "Haridus, kultuur ja kohalik omavalitsus" (koolituspaketi materjalid)

Projekt "Pluralism ja tolerants vähemusrahvustega ühiskonna hariduses"
Aasta: 1996
Valdkond: Multikultuursus
Partnerid: AEF, Belgia Kuningas Baudouini Fond
Trükis/tulem: Koolitusseminarid

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajate täiendkoolitusseminarid
Aasta: 1996
Valdkond: Ajalugu
Partnerid: EV Haridusministeeriumi metoodika- ja koolituskeskus
Trükis/tulem: Koolitusseminarid

Projekt "Inimõigused ja demokraatlik haridus Eestis"
Aasta: 1995–1997
Valdkond: Inimõigused
Partnerid: Madalmaade Helsingi Komitee, Hollandi Välisministeerium
Trükis/tulem: "Mina ja inimõigused. Põhikooli õppevara I" (Valikaine õpik 6.-7.klassile) eesti ja vene keeles. "Meie, maailm ja inimõigused. Põhikooli õppevara II" (Valikaine õpik 8 klassile) eesti ja vene keeles
"Inimõiguste õpetamine põhikoolis. Õpetaja käsiraamat" eesti ja vene keeles

Projekt "Poola Vabariigi allveelaev "Orzeli" interneerimine - Eesti ja Poola vaatekohti"
Aasta: 1996
Valdkond: Ajalugu
Partnerid: Poola Vabariigi Suursaatkond, Council for the Protection of Memory of Combat and Martyrdom
Trükis/tulem: Rahvusvaheline konverents

Projekt "Multikultuurse ühiskonna haridus"
Aasta: 1995–1996
Valdkond: Mitmekultuuriline ühiskond
Partnerid: PHARE / TACIS, The Hansard Society for Parliamentary Government, Madalmaade Helsingi Komitee
Trükis/tulem: "Mitmekultuurne ühiskond: probleeme ja lahendusi", Videofilm "Mis on demokraatia?", Videofilm "Mis on multikultuurne ühiskond?", "Eesti koolid ja eesti keele õpe välismaal", "Estonian Schools abroad and Educational Institutions for Ethnic Minorities in Estonia"

Kodanikuõpetuse õpetajate täiendkoolitus
Aasta: 1995–1999
Valdkond: Kodanikuõpetus
Partnerid: National Endowment for Democracy (NED, USA)
Trükis/tulem: "Hariduse sisu ja õppekavade arengust Eestis", "Kodanikuõpetusest ja õppekavadest", "Ühiskonnaõpetuse tööjuhend XII klassile", "Mis on demokraatia", "Mis on multikultuurne ühiskond?", "Ühiskonnaõpetuse tööjuhend XII klassile" (vene keeles), "Põnevamad koolitunnid". Valik mänge ja teisi õpitegevusi sotsiaalainete tundideks
"Põnevamad koolitunnid" (vene keeles), Venekeelne õppematerjal (lüümikute komplekt) kodanikuõpetuse ja ühiskonnaõpetuse aines

Kodanikuõpetuse Programm
Aasta: 1993–1997
Valdkond: Ühiskonnaõpetus
Partnerid: International Foundation for Electoral System (IFES)
Trükis/tulem: "Iroonilised tulukesed". Kodanikuõpetuse lugemismaterjal; "Iroonilised tulukesed". Kodanikuõpetuse lugemismaterjal (tõlge vene keelde)