Lõpetatud projektide arhiiv

Samtskhe-Javakheti piirkonna põllumajandustootjate võimekuse suurendamine ning tootjaühistute väljaarendamine
Teostamise aeg: august 2014
Projekti eesmärk on toetada kohalike tootjate ettevalmistusi Euroopa Liidu naabruspoliitika põllumajanduse ja maaelu programmi (ENPARD) tegevuste jaoks.
Partnerid: Eesti saatkond Georgias, NGO Regional and Local Government Development Institute, Eesti Talupidajate Keskliit, Eesti Maaülikool

Georgia armeenia vähemuse Georgia ühiskonda integreerumisele kaasaaitamine
Aasta: 2012 – 2013
Projekti eesmärk on Georgia armeenlaste kasvanud kodanikuaktiivsus läbi aktiivse osalemise Georgia ühiskonnaelus, poliitika kujundamisel ja otsuste tegemisel. Projekti raames luuakse eeldused Georgia armeenlaste kodanikuühenduste moodustamiseks riigi ja kohaliku võimutasandiga läbirääkimiste pidamiseks ja poliitikate mõjutamiseks.
Partner: Eesti välisministeerium
Tulem: Projekti raport (vene keeles)

REKRY - AMARE
Aasta: 2010–2013
Valdkond: Ühiskonnaõpetus, integratsioon, elukestev õpe
Partner: Helsingi Ülikool
Trükis/tulem: Projekti lõppdokument

VOICE
Aasta: 2011–2012
Valdkond: Ühiskonnaõpetus 16-18 aastastele õpilastele
Partnerid: Juhtpartner Leibnizi Ülikool Hannoveris (Saksamaa), partnerid, Viini Demokraatia Keskus (Austria), Kodaniku Hariduse Keskus (Sloveenia), Maribori Trgovski Üldhariduskool (Sloveenia), Seltšuki Ülikool (Konya, Türgi), Konya provintsi Haridusamet (Türgi), Boltzmanni Inimõiguste Instituut (Austria), Tallinna Inglise Kolledž (Eesti)
Tulem: probleemõppe alane õppematerjal

Ida-Virumaa kodanikuühenduste koostöö arendamine
Aasta: 2011–2012
Valdkond: Kodanikuharidus
Toetaja: Kodanikuühiskonna Sihtasutus

Eesti-Afganistani sõpruskoolid
Aasta: 2009—2012
Valdkond: Haridus
Partnerid: Swedish Committee for Afghanistan (Rootsi), Afghan Connection (Inglismaa), People in Peril (Slovakkia)

Kodanikuühiskond ja kodanikuharidus
Aasta: 2010–2011
Valdkond: Kodanikuharidus
Partner: Haridus- ja Teaduministeerium
Projekti toetaja: Hasartmängumaksu Nõukogu

Ida-Virumaa kodanikuühenduste koostöö arendamine erinevate rahvuste kogukondade lähendamiseks
Aasta: 2010–2011
Valdkond: Kodanikuühiskonna arendamine ja integratsioon
Projekti toetaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK)

Noorte väärtushinnangute alane küsitlus
Aasta: 2010–2011
Valdkond: Integratsioon, ühiskonnaõpetus
Partnerid: Haridus- ja Teadusministeerium
Trükis/tulem: Noorte väärtushinnangute alase küsitluse kokkuvõte (esitatud 28.02.2011 Haridus- ja Teadusministeeriumile)

Demokraatia aluste ("Foundations of Democracy") uue õppematerjali väljatöötamine
Aasta: 2010–2011
Valdkond: Ühiskonnaõpetus
Partnerid: Civic Education Centre (Calabasas, USA)
Trükis/tulem: Õppetund küberkiusamisest


Gümnaasiumi valikaine õpiku “Inimene ja õigus” sisu ekspertiis ja uue metoodilise mudeli välja töötamine
Aasta: 2010
Valdkond: Ühiskonnaõpetus, õigus
Partner: Haridus- ja Teadusministeerium
Trükis/tulem: ekspertiisi- ja soovituste dokument


XXI sajandi alguse Balti riikide noorte Euroopa-identiteedi kujunemine
Aasta: 2010
Valdkond: Ühiskonnaõpetus
Partnerid: London Metropolitan University
Trükis/tulem: väljavõte ulatuslikumast uurigust Border Crossings, Moving Borders: Young peoples’ constructions of identities in the Baltic countries in the early 21st Century


Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed seminar-nõupidamine
Aasta: 2010
Valdkond: Ühiskonnaõpetus
Partnerid: Integratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed

Euroopa Liidu alane aktiivõppemeetodite kogumik gümnaasiumile
Aasta: 2009–2010
Valdkond: Ühiskonnaõpetus, ajalugu
Partnerid: Konrad Adenaueri Fond

Projektõppe meetodi "Kodanik" propageerimine Eesti üldhariduskoolile
Aasta: 2007–2010
Valdkond: Ühiskonnaõpetus
Partnerid: Civic Education Centre (Calabasas, USA) Indiana Ülikool (USA)


Arutlemine demokraatias (Deliberation in Democracy - DID)
Aasta: 2005–2010
Valdkond: Ühiskonnaõpetus
Partnerid: Constitutional Rights Foundation (CRF) - USA
Trükis/tulem: Tõlgitud ja läbi viidud diskussioonitunnid (leitavad leheküljelt www.deliberating.org lingi "lessons" alt ja ka siit: "Liikumisvabadus", "Koduvägivald", " Taaskasutus"

Kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalised üritused ning materjalid
Aasta: 2009
Valdkond: Ühiskonnaõpetus
Partnerid: Integratsiooni Sihtasutus, Rakvere Gümnaasium, Rakvere Vene Gümnaasium.
Trükis/tulem: Juhis analoogsete noorteürituste ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks. Üle antud Integratsiooni Sihtasutusele Meie Inimesed (NB! 12,2MB): Aktiivsete tegutsemisvormide pakett 
Virumaa Teatajas ilmunud artikkel

Rahvusvaheline UNESCO poolt finantseeritud noorte väärtushinnangute uuring
Aasta: 2009
Valdkond: Ühiskonnaõpetus
Partnerid:Center for Social Studies and International Education, Indiana University (USA), Izglītības attīstības centrs (Läti), Helsinkin Yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia (Soome).
Trükis/tulem: Erinevate kultuuride tundmaõppimisele kaasa aitamine ning võrdsete võimaluste tagamine õpi- ja sotsiaalsete oskuste omandamisel rahvusvahelises koostöös

Tarbijahariduse õppematerjal gümnaasiumile ja täiskasvanuharidusele
Aasta: 2008
Valdkond: Ühiskonnaõpetus, tarbijaharidus
Partnerid: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Riigi Tarbijakaitseamet
Trükis/tulem: Tarbijahariduse gümnaasiumiastme ning täiskasvanuhariduse õpik (10,7 MB - allalaadimine VÕTAB AEGA!), õpetajaraamat (844 kb) ning õppekava (72 kb)

Teabematerjal "Asüülitaotlejad (varjupaigataotlejad) ja pagulased Eestis"
Aasta: 2008
Valdkond: Integratsioon, ühiskonnaõpetus
Projekti toetaja: EL Sotsiaalfondi programm EQUAL
Trükis/tulem: Kogumik "Põgenikust pagulaseks. Õpiabi"

Projekt "Rahvusvahelise kaitse saanud isikute integreerimine Eesti ühiskonda"
Aasta: 2007–2008
Valdkond: Integratsioon
Projekti toetajad: European Refugee Fund ja Siseministeerium

Varjupaigataotlejate ja rahvusvahelise kaitse saanud isikute integratsiooni omavalitsustasandi mudeli aluste väljatöötamine ja katseline käivitamine
Aasta: 2007–2008
Valdkond: Integratsioon
Projekti toetajad: European Refugee Fund ja Siseministeerium

Uurimistöö "Tagasipöördumine"
Aasta: 2006
Autorid: Kristi Toodo ja Kirsti Kajak

Eesti kodakondsust mitte-omavate isikute ühiskonda integreerumise toetamine
Aasta: 2005–2006
Valdkond: Kodanikuharidus
Partnerid: Integratsiooni Sihtasutus, Bradley Dunbar Association (BDA) Estonia
Trükis/tulem: koolitusürituste õppekavad, koolitusmaterjalid, sõnastik, infomaterjalid 

Maatarbijate teavitamine (Empovering Rural Consumers - EmRuCo)
Aasta: 2004–2007
Valdkond: Kodanikuharidus/tarbijaharidus
Partnerid: Latvian Association of the Teachers of Practical Subjects, Vienna State College of Education
Trükis/tulem:
1) Käsiraamatu "Empowering Consumers" (compiled under GRUNDTVIG 1 programmi - CEA Consumer Education for Adults) tõlge eesti keelde,
2) Eesti, Läti ja Austria maatarbijate võrdlusuuring

Tarbijakodakondsuse koostöövõrgustik (CCN)
Aasta: 2003–2006
Valdkond: Tarbijaharidus
Partnerid: Hedmarki Ülikool (Norra), EL Socratese Programm

Projekti “Demokraatia alused” (“Foundations of Democracy”) tutvustamine Eesti üldhariduskoolile
Aasta: 2005–2006
Valdkond: Ühiskonnaõpetus
Partnerid: Civic Education Centre (Calabasas, USA), Indiana Ülikool (USA)
Trükis/tulem: Koolitusmaterjalide tööversioonide tõlge

Projekti “Demokraatia alused” (“Foundations of Democracy”) ettevalmistus tutvustamiseks eesti üldhariduskoolile
Aasta: 2004–2007
Valdkond: Ühiskonnaõpetus
Partnerid: Civic Education Centre (Calabasas, USA), Indiana Ülikool (USA)
Trükis/tulem: Koolitusmaterjalide tööversioonide tõlge

Riigi tundmise edendamine vene õppekeelega koolide õpilaste hulgas
Aasta: 2004–2005
Valdkond: Ühiskonnaõpetus
Partnerid: EU PHARE program, Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus (MEIS)
Trükis/tulem: Projekti materjalide kogumik.

Holokausti-alane seminar ajalooõpetajatele
Aasta: 2004
Valdkond: Ajalugu
Partnerid: Rahvusvaheline organisatsioon “Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Rememberance and Research”; Rootsi organisastioon “Levande Historia”, Iisraeli Yad Vashem keskus,
Eesti Ajalooõpetajate Selts, E. V. Haridus- ja Teadusministeerium.
Trükis/tulem: Seminari materjale sisaldav metoodiline kogumik

Projekt “Tarbijaharidus Balti riikides“ (2. faas)
Aasta: 2004
Valdkond: Tarbijaharidus
Partnerid: Consumer Council of Norway (Norra Tarbijakaitse Amet)
Trükis/tulem: “Abimaterjal tarbijahariduse edendamiseks Balti riikide üldhariduskoolis”

Projektõppe meetodi "Kodanik" propageerimine Eesti üldhariduskoolile
Aasta: 2003–2006
Valdkond: Ühiskonnaõpetus
Partnerid: Civic Education Centre (Calabasas, USA)
Indiana Ülikool (USA)
Trükis/tulem: Projekt "Kodanik" õpilaseraamat täiendav trükk, Projekt "Kodanik" õpetajaraamat täiendav trükk

Projektõppe meetodi "Kodanik" adapteerimine eesti üldhariduskoolile
Aasta: 2002–2003
Valdkond: Ühiskonnaõpetus
Partnerid: Civic Education Centre (Calabasas, USA)
Indiana Ülikool (USA)
Trükis/tulem: Projekti "Kodanik" õpilaseraamat, Projekti "Kodanik" õpetajaraamat

Demokraatiahariduse vahetusprogramm DEEP
Aasta: 2002–2003
Valdkond: Ühiskonnaõpetus
Partnerid: Konsortsium DEEP (USA)
Trükis/tulem: Kuidas riigieksamiga toime tulla? Harjutusvara eksamiks valmistujale
 
Tarbijaharidus Eesti üldhariduse sisus
Aasta: 2001–2003
Valdkond: Tarbijaharidus
Partnerid: Hedmarki Ülikool (Norra), Eesti Tarbijakaitse Amet, EL Socratese Programm
Trükis/tulem: Näidistunnid tarbijaharidusest

Balti koostöö kodanikuõpetuses
Aasta: 1995, 2002–2003
Valdkond: Ühiskonnaõpetus
Partnerid: AEF
Trükis/tulem: Seni toimunud 5 rahvusvahelist nõupidamist

UNESCO initsiatiiv "Haridus kõigile" Eesti rahvusliku tegevuskava koostamine
Aasta: 2002
Valdkond: Hariduspoliitika
Partnerid: E.V. Haridusministeerium
Trükis/tulem: UNESCO initsiatiiv "Haridus kõigile" Eesti rahvuslik tegevuskava

Poliitikate analüüsimine ja mõjutamine
Aasta: 2002
Valdkond: Hariduspoliitika
Partnerid: Balti-Ameerika Partnerlusprogramm
Trükis/tulem: Dokument "Ühiskonnaõpetuse õppeaine rolli tähtsustamine Eesti riiklikus õppekavas"

Tallinna ühiskonnaõpetuse õpetajate koolitustsükkel
Aasta: 2001– 2002
Valdkond: Ühiskonnaõpetus
Partnerid: Tallinna Linna Haridusamet
Trükis/tulem: 10 koolitusseminari

USA ühiskonnaõpetuse rahvusliku standardi tõlkimine eesti keelde
Aasta: 2001–2002
Valdkond: Ühiskonnaõpetus
Partnerid: Civic Education Centre (Calabasas, USA)
Indiana Ülikool (USA)
Trükis/tulem: "USA ühiskonnaõpetuse rahvuslik standard" - tõlge eesti keelde

Ühiskonnaõpetuse koolitusmudel Tallinna ühiskonnaõpetuse õpetajatele
Aasta: 2001
Valdkond: Ühiskonnaõpetus
Partnerid: Tallinna Linna Haridusamet
Trükis/tulem: Koolitusmudel

Mitmekultuuriline kool
Aasta: 2000–2001
Valdkond: Integratsioon
Partnerid: TÜ Eurokolledzh, PHARE
Trükis/tulem: Koolituskontseptsioon "Kultuuridevaheline kommunikatsioon koolis ja ühiskonnas". Mitmekultuuriline maailm pedagoogilisest perspektiivist - Õppevahend kõrgkoolidele

Eesti ühiskonnaõpetuse õpetajate kaadri uuring
Aasta: 2000–2001
Valdkond: Ühiskonnaõpetus
Partnerid: Indiana Ülikool (USA)
Trükis/tulem: Eesti ühiskonnaõpetuse õpetajate kaadri uuringu koondandmestik (näide koondandmestiku tabelitest).

Kontseptuaalsed muudatused inimese- ja kodanikuõpetuse ainekavas
Aasta: 2000
Valdkond: Ühiskonnaõpetus
Partnerid: Haridusministeerium, TÜ Pedagoogika osakond
Trükis/tulem: Ühiskonnaõpetuse uuendatud ainekava riiklikus õppekavas, Ettepanekud ühiskonnaõpetuse ainekava muutmiseks

Street Law
Aasta: 1999–2000
Valdkond: Ühiskonnaõpetus
Partnerid: AEF, Street Law Incorporated (USA)
Trükis/tulem: "Inimene ja Õigus" valikaine õpik "Inimene ja Õigus" õpetaja käsiraamat, Valikõppeainekursuse "Inimene ja õigus" reklaam trükis

Projekt "Õigusteabe põhivara"
Aasta: 1999
Valdkond: Ühiskonnaõpetus
Partnerid: AEF, Constitutional and Legislative Policy Institute (COLPI) (Ungari)
Trükis/tulem: "Riigikogu valimised", "Tarbijakaitse"

Projekt "Inimõiguste õpetamise tugiprogramm üldhariduskoolis"
Aasta: 1998
Valdkond: Inimõigused
Partnerid: AEF
Trükis/tulem: "Inimõiguste õpetamine põhikoolis. Õpetaja käsiraamat" (tõlge vene keelde)

Projekt "Eesti haridus: praktilised küsimused ja tulevikuteed"
Aasta: 1998
Valdkond: Integratsioon
Partnerid: Rahvussuhete Fond Hollandis, OSCE Missioon Eestis
Trükis/tulem: Rahvusvaheline konverents

Abimaterjal Eesti kodakondsuse taotlejatele
Aasta: 1997–1998
Valdkond: Integratsioon
Partnerid: Rahvussuhete Fond Hollandis
Trükis/tulem: "Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse eksam" (eesti ja vene keeles), "Abiks Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami sooritajale" (eesti ja vene keeles), "Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse eksam" (eesti ja vene keeles. Parandatud ja täiendatud trükk), "Abiks Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami sooritajale" (eesti ja vene keeles. Parandatud ja täiendatud trükk)

Projekt "Integratsioon Eesti hariduse kaudu"
Aasta: 1997–1998
Valdkond: Integratsioon
Partnerid: AEF, Belgia Kuningas Baudouini Fond
Trükis/tulem: Koolitusseminarid vene koolide õppealajuhatajatele

Projekt "Piibel ja luterlus" - seminar humanitaarainete õpetajatele
Aasta: 1997
Valdkond: Ajalugu
Partnerid: Osalejate osalustasu
Trükis/tulem: Koolitusseminarid

Projekt "Haridus demokraatias, demokraatia hariduses"
Aasta: 1997
Valdkond: Hariduspoliitika
Partnerid: Omafinantseering
Trükis/tulem: Konverents

Projekt "Haridus, kultuur ja kohalik omavalitsus"
Aasta: 1997
Valdkond: Hariduspoliitika
Partnerid: PHARE
Trükis/tulem: "Haridus, kultuur ja kohalik omavalitsus" (koolituspaketi materjalid)

Projekt "Pluralism ja tolerants vähemusrahvustega ühiskonna hariduses"
Aasta: 1996
Valdkond: Multikultuursus
Partnerid: AEF, Belgia Kuningas Baudouini Fond
Trükis/tulem: Koolitusseminarid

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajate täiendkoolitusseminarid
Aasta: 1996
Valdkond: Ajalugu
Partnerid: EV Haridusministeeriumi metoodika- ja koolituskeskus
Trükis/tulem: Koolitusseminarid

Projekt "Inimõigused ja demokraatlik haridus Eestis"
Aasta: 1995–1997
Valdkond: Inimõigused
Partnerid: Madalmaade Helsingi Komitee, Hollandi Välisministeerium
Trükis/tulem: "Mina ja inimõigused. Põhikooli õppevara I" (Valikaine õpik 6.-7.klassile) eesti ja vene keeles. "Meie, maailm ja inimõigused. Põhikooli õppevara II" (Valikaine õpik 8 klassile) eesti ja vene keeles
"Inimõiguste õpetamine põhikoolis. Õpetaja käsiraamat" eesti ja vene keeles

Projekt "Poola Vabariigi allveelaev "Orzeli" interneerimine - Eesti ja Poola vaatekohti"
Aasta: 1996
Valdkond: Ajalugu
Partnerid: Poola Vabariigi Suursaatkond, Council for the Protection of Memory of Combat and Martyrdom
Trükis/tulem: Rahvusvaheline konverents

Projekt "Multikultuurse ühiskonna haridus"
Aasta: 1995–1996
Valdkond: Mitmekultuuriline ühiskond
Partnerid: PHARE / TACIS, The Hansard Society for Parliamentary Government, Madalmaade Helsingi Komitee
Trükis/tulem: "Mitmekultuurne ühiskond: probleeme ja lahendusi", Videofilm "Mis on demokraatia?", Videofilm "Mis on multikultuurne ühiskond?", "Eesti koolid ja eesti keele õpe välismaal", "Estonian Schools abroad and Educational Institutions for Ethnic Minorities in Estonia"

Kodanikuõpetuse õpetajate täiendkoolitus
Aasta: 1995–1999
Valdkond: Kodanikuõpetus
Partnerid: National Endowment for Democracy (NED, USA)
Trükis/tulem: "Hariduse sisu ja õppekavade arengust Eestis", "Kodanikuõpetusest ja õppekavadest", "Ühiskonnaõpetuse tööjuhend XII klassile", "Mis on demokraatia", "Mis on multikultuurne ühiskond?", "Ühiskonnaõpetuse tööjuhend XII klassile" (vene keeles), "Põnevamad koolitunnid". Valik mänge ja teisi õpitegevusi sotsiaalainete tundideks
"Põnevamad koolitunnid" (vene keeles), Venekeelne õppematerjal (lüümikute komplekt) kodanikuõpetuse ja ühiskonnaõpetuse aines

Kodanikuõpetuse Programm
Aasta: 1993–1997
Valdkond: Ühiskonnaõpetus
Partnerid: International Foundation for Electoral System (IFES)
Trükis/tulem: "Iroonilised tulukesed". Kodanikuõpetuse lugemismaterjal; "Iroonilised tulukesed". Kodanikuõpetuse lugemismaterjal (tõlge vene keelde)