UUDISED

 

***

Euroopa Arengukoostöö projekt Gruusia maapiirkondades

Septembris-oktobris toimus JTI arengukoostöö projekti "Gruusia maapiirkondade majandusarengu toetamine" raames kolmas visiit mõjupiirkondadesse. Pankisi orus, Mägises-Adžaarias ning Samtskhe-Javakhetis toimusid Eesti ja Gruusia ekspertide läbiviidud seminarid toetamaks piirkonna väikeettevõtjaid, kes tegelevad peamiselt turismiga. 

 

 

***

 

Euroopa haridusest Sankt Peterburis

Kodanikuhariduse keskuse juhataja Sulev Valdmaa osales 28. septembril "Centre for German European Studies" kutsel Sankt Peterburis konverentsi "How is the Education Changing in Europe?" plenaarüritusel sõnavõtuga ja viis 29. septembril läbi töötoa õpetajatele. Töötoas tutvustas S. Valdmaa sotsiaalainetes kasutatavaid aktiivseid õppemeetodeid ja tänast Eesti hariduselu.

   

 

***

Projekt Digital Transformation in Adult Learning for Active Citizenship

Jaan Tõnissoni Instituut osaleb kuni 2022. aastani toimuvas Erasmus+ projektis Digital Transformation in Adult Learning for Active Citizenship (DIGIT-AL). Projekti koordineerib organisatsioon Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten (AdB e.V.), ning selles osalevad lisaks juhtpartnerile Saksamaalt koos JTI-ga veel partnerid Lätist, Portugalist, Bulgaariast ning Itaaliast. Projekti käivitusseminar toimus 25. - 27. septembril 2019 Riias. 

 

   

***

27. augustil 2019 toimus Berliinis koostöövõrgustiku DARE (Democracy and Human Rights Education in Europe), mille liikmeks Jaan Tõnissoni Instituut on, peaassamblee. Kuulati ära ja kinnitati 2018. aasta aruanded, ning kavandati üle-Euroopalist koostööd järgnevateks aastateks. Valiti uus 7-liikmeline DARE juhatus.

***

Juuli alguses külastas Eestit JTI arengukoostöö projekti “Gruusia maapiirkondade majandusarengu toetamine“ raames grupp Gruusia maapiirkondade turismiettevõtjaid. Õppereisi raames toimusid mitmesugused kohtumised ning osalejad tutvusid Eesti heade praktikatega Lõuna-Eestis ning Läänemaal. Fotol kohtumised Gruusia Suursaatkonnas Tallinnas ning Haapsalu linnapeaga FraMare Haapsalu Spas. Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

   

***

Projekti CURE lõppseminar

Erasmus+ projekti CURE, milles osaleb JTI Kodanikuhariduse keskus, lõppseminar toimus 23. - 27. juunil Tel-Avivis. Projekti tegevused kestavad 2020. aasta märtsikuuni, kuid Tel-Avivis tehti suurprojekti tulemustest kokkuvõtteid. CURE seminarist osavõtjatel oli võimalik osaleda ka MOFET Instituudi 7. rahvusvahelisel konverentsil "The Story of Innovation in Teacher Education".

***

Fookusgrupi arutelu

25. aprillil 2019 toimus Avatud Eesti Fondi ruumes JTI Kodanikuhariduse keskuse ühiskonnaõpetuse ainekava kaasajastamise projekti osana aruteluring õpilaste fookusgrupiga. Diskussiooni ja rühmatöö käigus andsid õpilased täiendava hinnangu varem kirjalikus küsitluses esitatud hinnangutele ja soovidele ühiskonnaõpetuse aine kaasajastamiseks. 

 

***

Aprillis toimus JTI arengukoostöö projekti "Gruusia maapiirkondade majandusarengu toetamine" raames projekti teine visiit projekti mõjupiirkondadesse. Pankisis, Akhalkalakis ning Khulos toimusid Eesti ja Gruusia ekspertide läbiviidud seminarid. Projekti aktiivseimad osalejad tulevad eelseisval suvel Eestisse õppereisile, tutvuma Eesti heade praktikatega. 

     

***

Külaline Indiana Ülikoolist

11. ja 15. märtsil kohtus JTI Kodanikuhariduse keskuse juhataja Sulev Valdmaa Eestis viibiva Indiana Ülikooli professori Terrence Craig Masoniga, kellega Kodanikuhariduse keskusel on olnud kauaaegsed tihedad tööalased suhted. Professor Mason külastab märtsikuus Leedut, Eestit ja Lätit seoses kodanikuõpetuse alase uurimistööga. Kohtumistel kõneldi ka JTI-s käesoleval aastal läbiviidavast ühiskonnaõpetuse ainekava arendusest. 

  

***

Eesti üldhariduskooli ühiskonnaõpetuse ainekava kaasajastamine

Eesti üldhariduskooli ühiskonnaõpetuse aine on püsinud üldjoontes muutumatuna juba alates Eesti taasiseseisvumise ajast. JTI kodanikuhariduse Keskus tegeleb 2019. aastal ainekava kaasajastamisega, pöördudes nii ühiskonnaõpetuse õpetajate, õpilaste kui erinevate ühiskonnaelu valdkondade esindajate poole, et koguda senise aineõpetuse kohta arvamusi ning ettepanekuid aine arendamiseks. Konsulteeritakse JTI kauaaegsete välispartneritega, kellega on varasemalt koostööd tehtud.

***

Gruusia maapiirkondade majandusarengu toetamine

Käesoleval aastal jätkub JTI ja GFSIS neljas ühine projekt "Gruusia maapiirkondade majandusarengu toetamine".Käimasoleva projekti üldeesmärgiks on vähendada Gruusia erinevate piirkondade vahelist sotsiaalmajanduslikku ebavõrdsust ja suurendada heaolu sihtpiirkondades.

***

Raamat Jaan Tõnissoni Instituudi ajaloost

Jaan Tõnissoni Instituut tähistas eesti poliitiku, kelle nime instituut kannab, 150. sünniaastapäeva. Sel puhul anti välja instituudi rohkem kui veerandsaja aasta pikkust tegutsemist kajastav ajalooline ülevaade. JTI oli asutamise ajal aprillis 1991 taasiseseisvuva Eesti üks esimesi mittetulundusühinguid, mis vist ainukesena tegutseb järjepidevalt tänaseni. Raamatus kajastatakse instituudi tegevust alates selle loomise keerukast poliitilisest ajast kuni 2018. aasta suveni. Ligi veerandtuhandel leheküljel antakse ülevaade instituudi tegevusvaldkondadest ja kogu selle pika aja jooksul teostatud projektidest. Illustreeritud väljaandes on lisaks fotodele instituudi juures töötanud inimeste nimekiri, on publitseeritud ajaloolisi dokumente, esitatud andmetabeleid. Aruande laadis dokumentaalsete ülevaadete mitmekesistamiseks on teksti lisatud intervjuusid mitmete JTI töötajatega ning asutuse tegvusega lähemalt seotud isikutega. Raamatu esitlus toimus 07. detsembril 2018 Tallinnas Vana-Viru tänavas praeguses Tallinna Linnavolikogu hoones, kus instituut 1991. aastal tegutsema hakkas. 

       Loe: JTI ajalugu