Käimasolevad projektid

“STEPS - Survival toolkit for EDC in Postfactual Societies”

Aeg: 2017 - 2019

Erasmus+ kaks aastat kestvas mobiilsusprojektis STEPS osaleb 15 partnerorganisatsiooni erinevatest Euroopa riikidest. Projekti käigus toimuvatel kohtumistel ja seminaridel arutatakse nn tõejärgse ühiskonna loomust, ja seda, kuidas demokraatliku kodakondsuse hariduse (EDC) abil toetada inimeste toimetulekut uuenenud oludes. Lisaks aruteludele ja analüüsidele koostatakse ka hariduslikke materjale, ning korraldatakse nende levitamiseks ja tutvustamiseks koolitusi. Projekti käivitusseminar toimub 2017 aasta juunis Berliinis. Järgmised kohtumised on Hispaanias ja Kreekas.

 

Curriculum Reform for Promoting Civic Education and Democratic Principles in Israel and in Georgia (CURE)

Aeg: 2016-2019

Jaan Tõnissoni Instituudi Kodanikuhariduse keskus osaleb kolmeaastases (2016 –2019) Erasmus+ projektis Projekti eesmärgiks on edendada kodanikuharidust Iisreaeli ja Gruusia kõrgkoolides, töötadas selleks välja vastava programmi koos õppematerjali ning koolituspakettidega. IIsraeli ja Gruuia kõrgkoolides asutatakse kodanikuhariduse keskused/klubid. CURE-s osaleb kokku 18 partnerit Iisraelist, Gruusiast, Eestist, Austriast, Poolast ja Inglismaalt.

Projekti käivitusseminar toimus 2016. aasta detsembris Tbilisis.

 

Kodanike Euroopa projekt "Shaping and debating the future of EU"

Aeg: 2015-2016

Projekti eesmärgiks on algatada rohujuure tasandil debatt Euroopa Liidu tuleviku üle erinevatel otsustustasanditel, kaasates riigi- ja omavalitsusametnikke, noori, ettevõtjaid, vanemaid inimesi ning sotsiaalselt ebavõrdses olukorras või tavaliselt vähem kaasatud inimesi. 

Projekti põhiküsimuseks on “Kas EL peaks liikuma ühtse riigi suunas või jääma erinevate riikide liiduks?”. Ühes või teises suunas liikumine loob omakorda aluse järgmistele olulistele küsimustele – milliseks peaksid tulevikus muutuma liikmesriikide põhiseadused, maksusüsteem, kaitsekulutused, sotsiaalabi, välispoliitika? 

Projektis osalevad Euroopa Liidu uued ja uuemad liikmed (Eesti, Läti, Horvaatia) ning kandidaatriik Bosnia-Hertsegoviina. Selle abil on esindatud erinevad lähenemised ja lähtekohad EL tulevikuküsimustele.

Projekti partnerid: Solis Tuvak (Läti), Europski Edukacijski forum (Horvaatia), Foreign Policy Initiative- BiH (Bosnia Hertsogovina).

 

Eurointegratsiooniprotsessi toetamine Gruusia vähemusrahvuste piirkondades Kvemo-Kartlis ja Samtskhe-Javakhetis ning Adžaaria autonoomses vabariigis 

Aeg: 2014-2015  
Projekti eesmärk on tõsta Georgia suurimate vähemusgruppide armeenlaste ja aserite ning Adžaaria autonoomse vabariigi elanike teadlikkust Euroopa Liidust, integratsiooniprotsessidest ja Euroopa Liidu rollist Georgias; kasvatades seeläbi kodanikuaktiivsust ühiskonnaelus, poliitikate kujundamisel ja otsuste langetamisel. Teadlikkuse kasv Euroopa kohta on nii Georgia sise- kui välispoliitilisi ja teisi ühiskondlikke suunitlusi silmas pidades märkimisväärse tähtsusega. Projekti abil arendatakse ja võimestatakse Georgias elava armeenia ja aseri vähemust ning Adžaaria autonoomse vabariigi elanikke osalema Georgia sise- ja välispoliitilises, ühiskondlikus, majanduslikus ja kultuurielus ning aidatakse tagada nende võrdsed võimalused nende kodaniku-, poliitiliste, majanduslike ja sotsiaalsete õiguste tagamisel.
Partnerid: GFSIS, NGO Borjghali
Rahastaja: Eesti Välisministeerium arengukoostöö vahenditest

Keskkonnahariduse edendamine ja kogemuste vahetamine Senegalis
Aasta: 2014-2105
Projekti eesmärk on Senegali pealinna Dakari elanikkonna teadlikkuse kasv keskkonnahoiust ja -kaitsest. 
Partnerid: Eesti Välisministeerium ja Senegalese American Bilingual School

“Through Youth Cooperation Towards More Sustainable Societies”
Aasta: 2014
Eesti – Läti programmi poolt finantseeritud projekti eesmärgiks on naaberriikide Eesti ja Läti koolinoorte vahelise koostöö süvendamine ühise keskkonnaalaste probleemide uurimise ning neile lahendusteede kavandamise käigus.
Partner: “Radošas Initiativas Centrs” (Läti)

Georgia armeenia ja aseri vähemuste Georgia ühiskonda integreerumisele kaasaaitamine
Aasta: 2013 – 2014
Projekti eesmärk on Georgia armeenlaste ja aserite kasvanud kodanikuaktiivsus läbi aktiivse osalemise Georgia ühiskonnaelus, poliitika kujundamisel ja otsuste tegemisel, eriti maaelu arendamise ja regionaalarengu küsimustes. 
Partner: Eesti välisministeerium

Põhja- ja Baltimaade täiskasvanuhariduse alase koostööprogrammi Nordplus Adult projekt “Uued ja vanad demokraatiad”
Aasta: 2012 – 2014
Projekti eesmärgiks on õppida demokraatiat ja vahetada kogemusi vanade ja uute demokraatiate vahel.
Partnerid: Folkevirke (Taani), Sveio Municipality (Norra), Druskinikai Education Centre (Leedu), vabaühendus “Radošas Initiativas Centrs” (Läti).

Euroopa Komisjoni TEMPUS projekt “DOIT – Development of an International Model for Curricular Reform in Multicultural Education and Cultural Diversity Training”
Aasta: 2012 – 2015
Projekti eesmärgiks on Iisraeli ja Gruusia kõrgkoolide haridustaseme tõstmine. Selleks töötatakse välja Iisraeli ja Gruusia kõrgkoolide jaoks Euroopa partnerite kaasabil multikultuurse hariduse õppekava.
Partnerid: 17 ülikooli ja 3 vabaühendust Iisraelist, Gruusiast ja Euroopast.

Grundtvigi Elukestva õppe programmi projekt „Muudatuste teostaja maapiirkondade kodakondsuses – Kvalifikatsiooni programm Euroopa maapiirkondade elanikkonnale“
Aasta: 2012 – 2015
Projekti eesmärgiks on kontseptsiooni kavandamine kursuse jaoks, mida saaks rakendada erineva kultuurilise ja poliitilise taustaga Euroopa riikide maapiirkondades elavate inimeste ühiskondliku teadlikuse ja aktiivsuse tõstmiseks.
Partnerid: Forum for international planning and development (finep), Agora CE o.p.s., Academy Rural Areas Baden-Württemberg (Saksamaa), Místní akční skupina Broumovsko+ (Tšehhi), Balkan Assist Association (Bulgaaria), Monte, ACE (Portugal), Jaan Tõnissoni Instituut (Eesti). "Üldtutvustus", "Bulgaaria õppekava", "Bulgaaria kokkuvõte", "Tšehhi õppekava", "Saksa õppekava", "Saksa kokkuvõte", "Projekti tulem".

Projekti koduleht-www.quapro.eu

Euroopa Komisjoni õigusküsimuste peadirektoriaadi finantseeritud projekt „Õhtu ombudsmaniga“
Aasta: 2012 – 2014
Haridus- ja kultuurialane projekt, mille eemärgiks on tõsta ühiskonna õigusteadlikkust ning parandada inimeste oskusi õiguslike olukordade ning õigussuhete hindamisel ja analüüsimisel ning oma õiguskäitumise efektiivsuse tõstmisel.
Partnerid: The Civic Education Center at Masaryk University (Tšehhi), The University of Ljubljana (Sloveenia), The Center of Civic Education (Poola), Romanian Society for Lifelong Learning (Rumeenia).