UUDISED

***

Käivitus projekt "Baltic Environment Moot Court" (BEMC)

2021. aasta oktoobrist 2022. aasta augustini osaleb Jaan Tõnissoni Istituut Põhjamaade Ministrite Nõukogu rahastatud projektis, mille käigus arendatakse noorte keskkonnateadlikkust ja oma kodanikuhoiakute kujundamise ning esitamise oskusi. Projekti juhiks on Norra Inimõiguste Akadeemia ning osalejad on lisaks Eestile veel Soomest ja Venemaalt. Projekti sisu on lihtne - kõik osalejad analüüsivad kodus põhjalikult ühte keskkonda puudutavat probleemi ja harjutavad selle võimalikke lahendeid erinevatest seisukohtadest kaitsma. Aktiivsemad õpilasüritused algavad 2022. aasta jaanuaris ning projekt lõppeb noorte jaoks 2022. aasta mais viiepäevase rahvusvahelise väitlusega Soomes.

JTI otsib projekti osalema eesti õpilasi. Sobilikus vanuses on 9., 10. või 11. klassi õpilased, kusjuures moodustatav võistkond ei pea koosnema ühe klassi õpilastest.

Projektis tegutsemise keel on inglise keel.

Osalemishuvi korral palun võtta õpilaste esindajal ühendust e-mailil sulev@jti.ee

 

***

Arengukoostöö projekti partnerkohtumine Tbilisis

27. ja 28. septembril 2021 toimus Tbilisis kuu alguses käivitunud Eesti Välisministeeriumi rahastatud projekti nr 113-2021-A „Jätkusuutliku arengu (SDG) veebiolümpiaad Gruusia ühiskonnaõpetusele" partnerite Jaan Tõnissoni Instituudi projektijuhi ja Gruusia Civic Education Teachers' Forum meekonna kohtumine. Kahepäevase töökohtumise eesmärk oli kõikide projekti etappide ja elementide põhjalik läbiarutamine. Külastati Eesti saatkonda Tbilisis, kus vesteldi saatkonna arengukoostööga tegelevate töötajatega.

 

 

***

Projekti "Digital Transformation in Education for Democratic Citizenship" teavitusseminar 

24. septembril 2021 toimus Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias Erasmus+ projekti "Digital Transformation in Education for Democratic Citizenship" tutvustav seminar. Jaan Tõnissoni Instituut osaleb projektis koos partneritega Saksamaalt, Portugalist, Lätist, Itaaliast ja Bulgaariast. Lisaks projekti tutvustusele esitleti partnerite ühistööna valminud digitaalajastut käsitlevaid brošüüre, mida seminaril osalejad said kaasa võtta. (Inglisekeelsete brosüüridega on internetis võimalik tutvuda aadressil dttools.eu)

Seminaril toimus sisuline arutelu haridusest digiajastul. Eriti keskenduti õppekavale. Arutati, kas see täna veel suuresti paberdokumendiks peetav õppekava on ka tulevikus õpetamise ja õppimise alus, või muudab tehisintellekti areng siingi põhimõtteid? Muutused on võimalikud alates õppe planeerimisest kuni õpetamise tehnoloogiate ja õppematerjalideni ning lõpeks saavutatu mõõtmiseni ja pädevusakreditatsioonini. 

 

 

***

Projekti The Unsung Hero Dialogues - Promoting Solidarity and Diversity through Awareness and Policy Reform lõppkonverents

17. - 19. septembril 2021 toimus Saksamaal Erfurdis Euroopa kodanikuühiskonda "pildistanud" ja selle põhjal poliitikasoovitusi koostanud 18 kuud kestnud Erasmus+ projekti partnerite konverents, millega projekt ametlikult lõppes. Kõigi kuue partnerriigi esindaja arvamus oli, et projekti käigus kogunenud huvitav materjal väärib edasiarendamist. Seetõttu ollakse valmis taotlema uut rahastust ja koostööd jätkama. Jaan Tõnissoni Instituudist võtsid lõppkonverentsist osa instituudi juhataja ja Kodanikuhariduse keskuse juhataja.

  

 

***

Kodanikuhariduse keskus hakkab septembris ellu viima uut projekti

2021. aasta septembrist käivitub aastapikkune arengukoostööprojekt nr 113-2021-A „Jätkusuutliku arengu (SDG) veebiolümpiaad Gruusia ühiskonnaõpetusele", mida rahastab Eesti Vabariigi Välisministeerium. JTI Gruusia-poolseks parneriks on suurte kogemustega kodanikuhariduse alal tegutsev organisatsioon Civic Education Teachers' Forum (CETF). Leping on Välisministeeriumi ja JTI vahel alla kirjutatud ning partnerid on juba pidanud esimesed veebikoosolekud.   

 

***

Projekti The Unsung Hero Dialogues - Promoting Solidarity and Diversity through Awareness and Policy Reform kontaktkonverents

10. augustil oli võimalik korraldada projekti seni ainus kontaktüritus. Projekti ajakavas ette nähtud teavitusürituseks oli eesti kodanikuühiskonda käsitlenud konverents, mille teemaderingi oli auditooriumi huvides mitmekesistatud. Lisaks käimasolevast projektist teavitamisele kõneldi ka eesti kodanikuühiskonna ajaloost ja tänaste MTÜ-de tegevusest. Projekti ja selle tulemeid tutvustati nii sõnas kui kirjaliku jaotusmaterjali abil. Osavõtjatel oli võimalik täita eesti kolmanda sektori mõjukust hindav ankeet.

 /> <img src= 

 

***

Projekti The Unsung Hero Dialogues - Promoting Solidarity and Diversity through Awareness and Policy Reform veebiseminarid aprillis

Aprillis 2021 toimus rahvusvahelise projekti 6 kohalikku Eesti üritust. Covid19 piirangute tõttu viidi need läbi GoogleMeet keskkonnas. Juba 2020. aastal paluti Eesti kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajatel vastata veebis projekti küsimustikule. Aprilli üritustel tutvustati Eesti andmete põhjal koostatud mitmekülgset kokkuvõtet töötamise kohta mittetulundusühingutes. Tutvustus oli sissejuhatuseks järgnenud mõttevahetusele Eesti vabaühenduste olukorra, soovide, probleemide, edulugude jm kohta, mis vahendatakse rahvusvalise projekti teistele osalistele ning millest pannakse kokku laiem pilt Euroroopa kodanikuühiskonna seisundist, vajadustest ja võimalustest. Jaan Tõnissoni Instituut tänab kõiki, kes meie veebiaruteludel osalesid ja omi väärt mõtteid vahendasid.  

 />  <img src= 

 ***

Projekti DIGIT-AL trükiste esimese seeria väljaanded on valminud

Jaan Tõnissoni Instituudi Kodanikuharuduse keskus osaleb 2019. aasta lõpust 2021. aasta lõpuni toimuvas ptojektis DIGIT-AL – Digital Transformation in Adult Learning for Active Citizenship. Projektis osalejad koostavad mitmekesise paketi materjale, mis annavad nõu ja tuge täiskavanukoolituses kodanikuharidusega tegelejatele digitaalse transformatsiooni tingimustes. Kuigi projekt muutus juba aasta tagasi vaid internetipõhiseks, pole see häirinud eesmärkide saavutamist. Nüüdseks on valminud meie esimene publikatsioonide pakett - nii veebimaterjalidena kui trükitult. Kaheksa inglisekeelse brosüüriga on internetis võimalik tutvuda aadressil dttools.eu. Need saabuvad trükitutena ka Eestisse, ning soovijail on neid võimalik tasuta JTI Kodanikuhariduse keskusest saada. Loomisel on veel kahed materjalid kodanikuharidusest täiskasvanukoolituses - üks neist on metoodiliste soovituste komplekt, teine valdkondlikku poliitikat puudutav. Lühike "isuärataja" brošüüride kohta eesti keeles on loetav siin.    

 

***

Pöördumine Eesti hariduse asjus

17. detsembril 2020 saatsid Jaan Tõnissoni Instituudi ja Eesti Ühiskonnaõpetajate Seltsi juhatuse liikmed riigijuhtidele ja haridusalastele mittetulundusühingutele pöördumise.

Pöördumine oli ajendatud Eesti meedias viimastel aegadel ilmunud haridusteemalistest materjalidest, ning see väljendab ainult dokumendile alla kirjutanud isikute seisukohti. Sellega ei seata eesmärgiks laia ringi kaasava arutelu algatamist, vaid tähelepanu juhtimist mõnedele hariduselus täheldatud probleemidele, et asjaomased ja volitatud institutsioonid saaksid nende suhtes seisukoha võtta ja vajadusel toimida. Pöördumine17dets-allk   

 

***

MTÜ Jaan Tõnissoni Instituut külas MTÜ Jaan Tõnissoni Seltsil

24. oktoobril külastasid JTI esindajad Tartut ja osalesid Jaan Tõnissoni Seltsi juhatuse koosolekul. Kummagi organisatsiooni tegevusfookus on küll erinev, kuid on ka ühendavat. Kohtumisel arutatigi koostöövõimalusi.

 /> </span><span> <img src= 

 

***

Projekt Unsung Hero Dialogues pandeemiaolukorras

Projektis on partnerid suvel-sügisel 2020 tegelenud mittetulundussektoris töötavate inimeste online anketeerimisega, et selgitada välja sealseid töötingimusi ja probleeme. Eestis täideti ankeeti võrreldes teiste riikidega päris hästi, kuid oodata oleks ikkagi lisa. 27. oktoobrist 01.novembrini toimub Saksamaal Mühlhausenis projekti suvekool. Algselt oli see kavandatud reaalselt toimuvana, kuid pandeemia olukorras on reisimine sedavõrd raske, et ka JTI pidi loobuma oma inimeste saatmisest Saksamaale. Seal see siiski toimub ja nende päevade jooksul on võimalik osaleda virtuaalsetes töötubades.

 

 

***

2020. aasta kevadel uus tööstiil

Ülemaailmne Corona19 pandeemiast tingitud olukord muutis põhjalikult Jaan Tõnissoni Instituudi argipäeva. Mitmed käimasolevate projektide raames toimuma pidanud rahvusvahelised kohtumised jäid reaalelus ära, ning need asendusid arvukate virtuaalkoosolekutega erinevates keskkondades. Ükski virtuaalne koosolek ei asenda küll tegelikke näost-näkku kohtumisi, kuid nendega kohanesime kiiresti. Kahjuks ei olnud võimalik esitada ka uusi projektitaotlusi, mille tähtajad langesid eriolukorra aega.

 /></p>
<p style= 

 

***

Jaan Tõnissoni Instituudi ja Tallinna Veerise lasteaia koostööprojekt "Mängu kaudu õppimise rõõm: mitmekesisus / mitmerahvuslus / mitmekultuurilisus ja jätkusuutlik areng alushariduses"

Tegemist on innovaatilise mini-projektiga, mis edendab maailmahariduse põhimõtteid alushariduses. Projekti käigus toimuvad õpetajate koolitused, kogemustevahetus ning omandatud uute teadmiste ja kogemuste rakendamine igapäevases õppetöös. Eriline rõhuasetus on jätkusuutlikul arengul (erinevad keskkonnateemad) ning mitmekultuurilisusel. Lisaks õppetööle, osalevad lapsed projekti vältel temaatilistel üritustel nagu rahvuste nädal; ülemaailmse veepäeva, maa päeva ja bioloogilise mitmekesisuse päeva tähistamisel.Projekti rahastab organisatsioon Bridge47, läbi Euroopa Liidu vahendite.

 

***

The Unsung Hero Dialogues - Promoting Solidarity and Diversity through Awareness and Policy Reform

Jaan Tõnissoni Instituut osaleb kuni 2021. aastani toimuvas Europe for Citizens projektis The Unsung Hero Dialogues - Promoting Solidarity and Diversity through Awareness and Policy Reform. Projekti koordineerib organisatsioon Culture Goes Europe (CGE) - Soziokulturelle initiative Erfurt E, ning selles osalevad lisaks juhtpartnerile Saksamaalt koos JTI-ga veel partnerid Rumeeniast, Portugalist, Kreekast ja Itaaliast ning kollektiivse partnerina DARE Network.

 

***

Ühiskonnaõpetajate õppeüritus Harju Maakohtus

11. detsembril toimus Harju Maakohtus ühiskonnaõpetuse õpetajate õppeüritus. Harju Maakohtu kohtunik Katre Poljakova andis õpetajatele ülevaate kohtuistungi korralduslikust küljest ning tutvustas kohtupraktikat. Osalejatel oli väga palju küsimusi. Lubja tänava uhiuues kohtumajas korraldati õpetajatele ringkäik. Õppepäeva üks eesmärk oli tutvustada õpetajatele õpilaste õppekäigu korraldamise võimalusi Harju Maakohtusse.

 />   </p>
<p style= 

 

***

Ühiskonnaõpetuse kaasajastatud õppekava

Kodanikuhariduse keskuse juures kaasajastati 2019. aasatl praegukehtivat ühiskonnaõpetuse ainekava. Ainekava kaasajastamisse olid kutsutud panustama kõik Eesti ühiskonnaõpetuse õpetajad. Käimasolevast protsessist teavitati üldsust ka "Õpetajate Lehe" kaudu. Ettepanekuid ning arvamusi ühiskonnaõpetuse õpetamise kohta avaldasid 22 õpetajat, 233 õpilast ja 8 eksperti. Saadud tagasiside analüüsimiseks toimusid õpilaste fookusgrupi aruteluring ning õpetajate nõupidamised. Novembris ja detsembris korraldati protsessiga seotult kaks õppepäeva õpetajatele. Ainekava kaasajastamise käigus valminud dokumendi koondit tutvustati 11. detsembril Harju Maakohtus toimunud õpetajate õppekäigul. 

 

***

Tsivilisatsioonide dialoog ja kultuuridevaheline koostöö

Kodanikuhariduse keskuse juhataja osales Moskva Riikliku Pedagoogikaülikooli kutsel 01. - 04. detsembrini Moskvas toimunud UNESCO konverentsil "Dialogue of Civilizations and Intercultural Cooperation." 

 

***

Ühiskonnaõpetajate õppeüritus Riigikogus08. novembril toimus Riigikogus Eesti välispoliitika alane õppeüritus ühiskonnaõpetuse õpetajatele. Esinesid Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott ning väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa ja aseesimees Marko Mihkelson.  Üritus oli osa JTI-s 2019. aastal toimuvast Eesti üldhariduskooli ühiskonnaõpetuse ainekava uuendamise projektist.

 

 /> </span></p>
<p style= 

 

***

19. ASEM-i informaalne inimõiguste alane seminar Norras

04-06. novembril 2019 toimus Norras Tromsø linnas 19. ASEMi kõrgetasemeline inimõiguste teemaline seminar. Seminari võõrustas Norra välisministeerium. Eestist oli seminarile kutsutud JTI kodanikuhariduskeskuse juhataja hr Valdmaa.

 

 

***

Kohtumine Hollandi Hariduse, Kultuuri ja Teaduse Ministeeriumi delegatsiooniga 

01. novembril 2019 kohtusid Jaan Tõnissoni Instituudi direktor Andrus Villem ja Kodanikuhariduse Keskuse juhataja Sulev Valdmaa Hollandi Hariduse, Kultuuri ja Teaduse Ministeeriumi 6-liikmelise delegatsiooniga. Kahe tunni jooksul tutvustati külalistele Jaan Tõnissoni Instituuti, ning keskenduti kodanikuhariduse7ühiskonnaõpetuse arenguloole Eesti hariduses. JTI oli 1990-ndail aastail ainus institutsioon Eestis, mis tegeles süstemaatiliselt üldhariduskooli ühiskonnaõpetuse kursuse kujundamisega ja integreerimisega Eesti riiklikku õppekavasse, ning selle aine igakülgse toetamisega. Ehkki Hollandi ja Eesti kultuuritraditsioonides ja ajaloos on väga palju erinevat, on võimalik vastastikku õppida. 

 

 /></p>
<p style= 

 

***

Euroopa Arengukoostöö projekt Gruusia maapiirkondades

Septembris-oktoobris toimus JTI arengukoostöö projekti "Gruusia maapiirkondade majandusarengu toetamine" raames kolmas visiit mõjupiirkondadesse. Pankisi orus, Mägises-Adžaarias ning Samtskhe-Javakhetis toimusid Eesti ja Gruusia ekspertide läbiviidud seminarid toetamaks piirkonna väikeettevõtjaid, kes tegelevad peamiselt turismiga. 

 /> <img src= 

 

***

Euroopa haridusest Sankt Peterburis

Kodanikuhariduse keskuse juhataja Sulev Valdmaa osales 28. septembril "Centre for German European Studies" kutsel Sankt Peterburis konverentsi "How is the Education Changing in Europe?" plenaarüritusel sõnavõtuga ja viis 29. septembril läbi töötoa õpetajatele. Töötoas tutvustas S. Valdmaa sotsiaalainetes kasutatavaid aktiivseid õppemeetodeid ja tänast Eesti hariduselu.

 />   <img src= 

 

***

Projekt Digital Transformation in Adult Learning for Active Citizenship

Jaan Tõnissoni Instituut osaleb kuni 2022. aastani toimuvas Erasmus+ projektis Digital Transformation in Adult Learning for Active Citizenship (DIGIT-AL). Projekti koordineerib organisatsioon Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten (AdB e.V.), ning selles osalevad lisaks juhtpartnerile Saksamaalt koos JTI-ga veel partnerid Lätist, Portugalist, Bulgaariast ning Itaaliast. Projekti käivitusseminar toimus 25. - 27. septembril 2019 Riias.

 

 />   </p>
<p style=

 

***

27. augustil 2019 toimus Berliinis koostöövõrgustiku DARE (Democracy and Human Rights Education in Europe), mille liikmeks Jaan Tõnissoni Instituut on, peaassamblee. Kuulati ära ja kinnitati 2018. aasta aruanded, ning kavandati üle-Euroopalist koostööd järgnevateks aastateks. Valiti uus 7-liikmeline DARE juhatus.

 /></p>
<p style=

 

***

Juuli alguses külastas Eestit JTI arengukoostöö projekti “Gruusia maapiirkondade majandusarengu toetamine“ raames grupp Gruusia maapiirkondade turismiettevõtjaid. Õppereisi raames toimusid mitmesugused kohtumised ning osalejad tutvusid Eesti heade praktikatega Lõuna-Eestis ning Läänemaal. Fotol kohtumised Gruusia Suursaatkonnas Tallinnas ning Haapsalu linnapeaga FraMare Haapsalu Spas. Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

   /> <img src=

 

***

Projekti CURE lõppseminar

Erasmus+ projekti CURE, milles osaleb JTI Kodanikuhariduse keskus, lõppseminar toimus 23. - 27. juunil Tel-Avivis. Projekti tegevused kestavad 2020. aasta märtsikuuni, kuid Tel-Avivis tehti suurprojekti tulemustest kokkuvõtteid. CURE seminarist osavõtjatel oli võimalik osaleda ka MOFET Instituudi 7. rahvusvahelisel konverentsil "The Story of Innovation in Teacher Education".

 /></p>
<p style=

 

***

Fookusgrupi arutelu

25. aprillil 2019 toimus Avatud Eesti Fondi ruumes JTI Kodanikuhariduse keskuse ühiskonnaõpetuse ainekava kaasajastamise projekti osana aruteluring õpilaste fookusgrupiga. Diskussiooni ja rühmatöö käigus andsid õpilased täiendava hinnangu varem kirjalikus küsitluses esitatud hinnangutele ja soovidele ühiskonnaõpetuse aine kaasajastamiseks. 

 

***

Aprillis toimus JTI arengukoostöö projekti "Gruusia maapiirkondade majandusarengu toetamine" raames projekti teine visiit projekti mõjupiirkondadesse. Pankisis, Akhalkalakis ning Khulos toimusid Eesti ja Gruusia ekspertide läbiviidud seminarid. Projekti aktiivseimad osalejad tulevad eelseisval suvel Eestisse õppereisile, tutvuma Eesti heade praktikatega. 

 /> <img src=

***

Külaline Indiana Ülikoolist

11. ja 15. märtsil kohtus JTI Kodanikuhariduse keskuse juhataja Sulev Valdmaa Eestis viibiva Indiana Ülikooli professori Terrence Craig Masoniga, kellega Kodanikuhariduse keskusel on olnud kauaaegsed tihedad tööalased suhted. Professor Mason külastab märtsikuus Leedut, Eestit ja Lätit seoses kodanikuõpetuse alase uurimistööga. Kohtumistel kõneldi ka JTI-s käesoleval aastal läbiviidavast ühiskonnaõpetuse ainekava arendusest. 

 />  </p>
<p style=

 

***

Eesti üldhariduskooli ühiskonnaõpetuse ainekava kaasajastamine

Eesti üldhariduskooli ühiskonnaõpetuse aine on püsinud üldjoontes muutumatuna juba alates Eesti taasiseseisvumise ajast. JTI kodanikuhariduse Keskus tegeleb 2019. aastal ainekava kaasajastamisega, pöördudes nii ühiskonnaõpetuse õpetajate, õpilaste kui erinevate ühiskonnaelu valdkondade esindajate poole, et koguda senise aineõpetuse kohta arvamusi ning ettepanekuid aine arendamiseks. Konsulteeritakse JTI kauaaegsete välispartneritega, kellega on varasemalt koostööd tehtud.

 

***

Gruusia maapiirkondade majandusarengu toetamine

Käesoleval aastal jätkub JTI ja GFSIS neljas ühine projekt "Gruusia maapiirkondade majandusarengu toetamine".Käimasoleva projekti üldeesmärgiks on vähendada Gruusia erinevate piirkondade vahelist sotsiaalmajanduslikku ebavõrdsust ja suurendada heaolu sihtpiirkondades.

 

***

Raamat Jaan Tõnissoni Instituudi ajaloost

Jaan Tõnissoni Instituut tähistas eesti poliitiku, kelle nime instituut kannab, 150. sünniaastapäeva. Sel puhul anti välja instituudi rohkem kui veerandsaja aasta pikkust tegutsemist kajastav ajalooline ülevaade. JTI oli asutamise ajal aprillis 1991 taasiseseisvuva Eesti üks esimesi mittetulundusühinguid, mis vist ainukesena tegutseb järjepidevalt tänaseni. Raamatus kajastatakse instituudi tegevust alates selle loomise keerukast poliitilisest ajast kuni 2018. aasta suveni. Ligi veerandtuhandel leheküljel antakse ülevaade instituudi tegevusvaldkondadest ja kogu selle pika aja jooksul teostatud projektidest. Illustreeritud väljaandes on lisaks fotodele instituudi juures töötanud inimeste nimekiri, on publitseeritud ajaloolisi dokumente, esitatud andmetabeleid. Aruande laadis dokumentaalsete ülevaadete mitmekesistamiseks on teksti lisatud intervjuusid mitmete JTI töötajatega ning asutuse tegvusega lähemalt seotud isikutega. Raamatu esitlus toimus 07. detsembril 2018 Tallinnas Vana-Viru tänavas praeguses Tallinna Linnavolikogu hoones, kus instituut 1991. aastal tegutsema hakkas. 

       Loe: JTI ajalugu