Põhikiri

MTÜ Jaan Tõnissoni instituut

PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühing Jaan Tõnissoni Instituut (lühendatult JTI), inglise keeles Jaan Tõnisson Institute, on avalikes huvides tegutsev rahvuslik-alalhoidliku mõttelaadiga isikute organisatsioon, mis on asutatud 17. aprillil 1991. aastal.

1.2. JTI asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

1.3. JTI majandusaasta kestab 1. jaanuarist – 31. detsembrini.

1.4. JTI põhieesmärgid on:

1.4.1. demokraatia arengu soodustamine Eestis;

1.4.2. poliitilise ja kodanikukultuuri kasvatamine ühiskonnas soodustamaks kodanike osalust otsustusprotsessides;

1.4.3. rahvuslik-alalhoidliku mõttelaadi hoidmine, arendamine ja levitamine;

1.4.4. Jaan Tõnissoni pärandi uurimine ja edendamine.

1.5. Eesmärkide saavutamiseks JTI:

1.5.1. koostab ja realiseerib põhikirjaliste eesmärkidega kooskõlas olevaid projekte ning lepingulisi töid;

1.5.2. korraldab uuringuid, koolitusi, konverentse, seminare, uurib rahvuslik-alalhoidliku aatesuuna pärandit ja poliitilise mõtte arengut;

1.5.3. korraldab loenguid, näitusi, loomingulisi konkursse jms;

1.5.4. kirjastab ja levitab raamatuid ning muid trükiseid ja elektroonilisi infokandjaid;

1.5.5. arendab suhteid ja koostööd organisatsioonide ning üksikisikutega Eestis ja välisriikides, vahendab lektoreid, konsultante, eksperte ning lähetab stipendiaate;

1.5.6. võtab vastu pärandusi, annetusi, toetusi ja kingitusi, määrab stipendiume, toetusi ning auhindu isikutele ja organisatsioonidele;

1.5.7. tegeleb põhikirjaliste eesmärkidega kooskõlas oleva majandustegevusega;

1.5.8. arendab muud tegevust kooskõlas põhikirjaliste eesmärkidega.

II LIIKMEKS VASTUVÕTMINE

2.1. JTI liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga Eestis tegutsev laitmatu mainega isik, kes tunnistab JTI põhikirja ja oma tegevusega aitab kaasa JTI põhikirjaliste eesmärkide elluviimisele.

2.2. Liikmeks astumiseks esitab taotleja juhatusele kirjaliku avalduse.

2.3. JTI liikmeks vastuvõtmise otsustab JTI üldkoosolek.

2.4. JTI liikmeks võetud isikul tekivad kõik JTI liikme õigused liikmeks võtmise otsuse hetkest.

III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. JTI liikmel on muude seaduses ja põhikirjas ettenähtud õiguste kõrval õigus:

3.1.1. osaleda JTI põhieesmärgi ja -ülesannete täitmisele kaasaaitamisel;

3.1.2. osaleda hääleõigusega üldkoosolekutel;

3.1.3. olla valitud JTI organite liikmeks;

3.1.4. esindada JTI-d selle juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ning üritustel;

3.1.5. saada juhatuselt teavet JTI tegevuse kohta;

3.1.6. kasutada ettenähtud korras JTI vara;

3.1.7. esindada üldkoosolekul kuni kahte (2) JTI liiget lihtkirjaliku volikirja alusel;

3.1.8. lahkuda JTI liikmeskonnast;

3.2. JTI liikmed on kohustatud:

3.2.1. jälgima JTI tegevuses põhikirja ja häid tavasid ning täitma JTI organite otsuseid;

3.2.2. tasuma tähtaegselt üldkoosoleku poolt määratud liikmemaksu;

3.2.3. kasutama heaperemehelikult ning säästlikult JTI vara;

3.2.4. mitte kahjustama JTI nime, tegevust ega mainet;

3.2.5. teatama juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma kontaktandmed ning eeltoodud andmete muutmisel teatama uued andmed 1 kuu jooksul pärast nende muutmist.

IV VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD

4.1. JTI-st väljaastumiseks esitab liige JTI juhatusele kirjaliku avalduse.

4.2. Väljaastumisel kustutab juhatus väljaastunud liikme JTI liikmete nimekirjast 30 päeva jooksul pärast avalduse esitamist.

4.3. Liikme võib JTI-st välja arvata üldkoosoleku otsusega juhul, kui ta ei täida JTI põhikirja, tema tegevus või avalikud seisukohad lahknevad korduvalt JTI omadest või kui ta töötab selgelt vastu JTI tegevusele. Välja arvamise poolt peab hääletama vähemalt 2/3 kõigist üldkoosolekul osalevatest JTI liikmetest.

4.4. JTI liikme väljaarvamise küsimuse võib tõstatada üldkoosoleku ees iga JTI liige.

4.5. JTI juhatus teatab väljaarvamise ettepanekut arutava üldkoosoleku toimumisest ja küsimuse arutelust liikmetele vähemalt 14 päeva ette. Väljaarvataval liikmel on õigus esitada oma suuline või kirjalik selgitus väljaarvamise küsimuse arutamisel.

4.6. Väljaarvamise küsimuse otsustamisel ei oma vastav liige või tema esindaja hääleõigust ja teda ei arvestata kvoorumi hulka.

4.7. JTI-st välja arvatud liikmele tuleb tema ühingust väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjustest teatada 3 päeva jooksul pärast otsuse langetamist.

V JUHTIMINE JA OTSUSTE TEGEMINE

5.1. ÜLDKOOSOLEK

5.1.1. JTI kõrgemaks otsustuskoguks (organiks) on üldkoosolek.

5.1.2. Üldkoosoleku ainupädevuses on:

a. põhikirja muutmine;

b. JTI esimehe ja kahe aseesimehe valimine kolmeks aastaks;

c. JTI auesimehe valimine;

d. juhatuse liikmete arvu otsustamine;

e. nõukogu otsuste kinnitamine või tühistamine;

f. nõukogu liikmetele tasu määramise ja tasu suuruse otsustamine;

g. strateegia kinnitamine;

h. majandusaasta aruande kinnitamine;

i. liikmemaksu määramine;

j. 1 kuni 3 revidendi valimine või audiitori ametisse nimetamine ja nende tasu määramine. Audiitori võib nimetada ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtajaks;

k. JTI liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise lõplik otsustamine, kui JTI juhatuse vastava otsuse peale on edasi kaevatud.

5.1.3. Üldkoosoleku kutsub kokku JTI juhatus omal algatusel või nõukogu otsusel või 1/10 liikmete nõudmisel, teatades sellest ette vähemalt 14 päeva.

5.1.4. JTI üldkoosolek koguneb vähemalt kord aastas. Päevakord ja muud vajalikud dokumendid saadetakse liikmetele hiljemalt 14 päeva enne koosoleku toimumist kas elektron- või tavaposti teel, vastavalt liikmete soovile.

5.1.5. Juhul, kui liikmel ei ole võimalik osaleda üldkoosolekul, on tal õigus lihtkirjaliku volikirja alusel paluda teist JTI liiget hääletama tema eest.

5.1.6. Üldkoosolekut juhib JTI esimees või tema puudumisel üks aseesimeestest. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal viibib või on esindatud üle poole (51%) JTI liikmetest. Igal liikmel on üldkoosolekul üks hääl.

5.1.7. Üldkoosolekul võetakse otsused vastu, kui poolt on üle poole (51%) koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest, juhul kui põhikiri või seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.

5.1.8. Kui üldkoosolek on kokku kutsutud kooskõlas põhikirja nõuetega, kuid puudub kvoorum, kutsutakse sama päevakorraga üldkoosolek kokku mitte varem kui 3 päeva pärast, millest teavitatakse kõiki JTI liikmeid. Selline teistkordselt kokkukutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline kokkutulnud liikmete arvust sõltumata ja võtab otsuseid koosolekust osavõtvate ja esindatud liikmete häälte-enamusega, välja arvatud küsimustes, kus põhikiri või seadus nõuab otsustamiseks suuremat häälteenamust.

5.1.9. JTI põhikirja muutmiseks on vajalik liikmeskonna häälteenamus.

5.2. NÕUKOGU.

5.2.1. JTI nõukogu moodustavad instituudi esimees ja kaks aseesimeest.

5.2.2. JTI nõukogu on JTI esindus-, nõuande- ja järelvalvekogu. Nõukogu täidab üldkoosolekute vaheaegadel kõiki üldkoosoleku funktsioone välja arvatud küsimustes, mis kas põhikirja kohaselt või seaduse alusel on üldkoosoleku ainupädevuses.

5.2.3. Nõukogu pädevuses on:

a. JTI tegevuse strateegiline kavandamine, jälgimine ja suunamine;

b. juhatuse liikmete ametissemääramine ja tagasikutsumine ning nendega lepingute sõlmimine;

c. juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes JTI esindaja määramine;

d. JTI-le kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade omandamise, võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ning tingimuste määramine nimetatud tehinguks;

e. instituudile kohustuste võtmiseks nõusoleku andmine;

f. juhatusele arvamuse andmine programmide algatamise, koostöö ja toetustaotluste esitamise küsimustes;

g. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

5.2.4. Nõukogu otsused langetatakse nõukogu liikmete poolthäälteenamusega.

5.3 JUHATUS

5.3.1. JTI juhatusse kuulub 1- 3 liiget, vastavalt üldkoosoleku otsusele. Juhatuse liikmed määrab ametisse nõukogu kolmeks aastaks.

5.3.2. Juhatuse otsused langetatakse liikmete poolthäälteenamusega.

5.3.3. Juhatus on kohustatud kokku kutsuma üldkoosoleku vähemalt kord aastas.

5.3.4. Juhatus:

a. koostab tegevuse aastakava ja eelarve, koostab majandusaasta aruande ja esitab selle audiitorile heakskiitmiseks juhul, kui üldkoosolek on audiitori valinud;

b. esitab majandusaasta aruande viie (5) kuu jooksul majandusaasta lõppemisest üldkoos-olekule kinnitamiseks;

c. tegeleb JTI igapäevase juhtimisega lähtudes nõukogu ja üldkoosoleku otsustest;

d. kasutab, käsutab ja valdab vastavalt seadusele, põhikirjale ning üldkoosoleku poolt kehtestatud korrale JTI vara;

e. korraldab JTI raamatupidamist.

f. võtab tööle ja vabastab töölt JTI palgalisi töötajaid ning juhib palgalise aparaadi tööd.

g. jälgib JTI-le kuuluvate õiguste seaduspärast kasutamist ja vajadusel võtab tarvitusele abinõud õiguste kaitseks.

h. esindab ise või korraldab vajadusel JTI esindamise kohtus, muude riigi või kohaliku omavalitsuse organite ees või muudel juhtudel.

i. sõlmib lepinguid füüsiliste ja/või juriidiliste isikutega JTI eesmärkide täitmiseks.

VI JTI REVIDENT

6.1. JTI revident valitakse üldkoosolekul.

6.2. Revident revideerib JTI majandustegevust vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kord aastas;

6.3. Revident esitab arvamuse majandustegevuse kohta üldkoosolekul.

VII ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LIKVIDEERIMINE

7.1. JTI ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad mittetulundusühingute seaduses ettenähtud korras ja Üldkoosoleku otsuse alusel.

7.2. JTI likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

7.3. Likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle samalaadsete eesmärkidega avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühingute nimekirja kantud mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isiklikule, riigile või kohalikule omavalitsusele.

7.4. JTI ei jaga oma vara ega tulu ega anna materiaalset abi oma liikmetele, juhtimis- ja kontrollorganite liikmetele ega eelloetud isikute abikaasale, otsejoones sugulastele, abikaasa otsejoones sugulasele, abikaasa õele või vennale.

Vastu võetud MTÜ Jaan Tõnissoni Instituudi üldkoosolekul

19. juunil 2007.a.

Liikmete nimed ja allkirjad:

Jüri Adams

Aap Neljas

Lauri Einer

Arvo Pesti

Vootele Hansen

Lauri Vahtre

Mart Laar

Andrus Villem

Jüri Leesment